Inloggen Teambeheer
Facebook-pagina BDC
Nederlandse Darts Bond

Wedstrijdreglement

Alle competitiewedstrijden, rankingtoernooien en andere dartsactiviteiten binnen de BDC zijn onderhevig aan het volgende reglement.

__Artikel 1: ALGEMENE SPELREGELS__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. De spelers zorgen er zelf voor darts bij zich te hebben. De lengte van een dart bedraagt maximaal 30,5 centimeter. Het gewicht van de dart is maximaal 50 gram. De dart moet bestaan uit een punt in de vorm van een naald, welke vast zit in de barrel. Aan het eind van de barrel zit de shaft met de flight, bestaande uit maximaal vier onderdelen (shaft, top, flight, en flightprotector).</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. De spelers hebben het recht de hoogte van het dartbord en de afstand tot de oche te laten controleren. Dit moet voor aanvang van de wedstrijd gebeuren, tijdens de wedstrijd is commentaar hierop niet meer mogelijk.</span>
3. Het dartbord moet voldoen aan de volgende eisen:
a. in goede staat zonder beschadigingen;
b. volkomen vlak;
c. de draden moeten goed zichtbaar zijn;
d. de nummering aanwezig en op de juiste wijze aangegeven;
e. de dubbel twintig moet rood zijn.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. De roos van een dartbord moet zich op een hoogte van 173 centimeter bevinden (plus of min 1 centimeter), verticaal gerekend ten opzichte van de oche.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. De oche is de werpdrempel op de vloer van minimaal 61 cm lang en 3,8 cm hoog, waarvan de achterkant zich bevindt op 237 cm, horizontaal gerekend ten opzichte van de voorkant van het dartbord. Deze oche dient goed vast te liggen. De dartbaan dient ter hoogte van de oche indien mogelijk ten minste 140 centimeter breed te zijn. Er mogen zich op de baan geen obstakels bevinden.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte kunnen zijn van de score. Deze wordt aangetekend op een scorebord voor de vermelde oche dat duidelijk voor de spelers opgehangen moet zijn. Het scorebord moet bij voorkeur opgehangen zijn naast het dartbord.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. Het dartbord moet zijn voorzien van een goede verlichting welke moet worden geleverd door 2 spots.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. De partijen dienen te worden gespeeld zoals de wedstrijdformulieren van de BDC dat aangeven.</span>
9. De wedstrijd dient aan te vangen om 20:00 uur, met een maximale uitloop tot 20:30 uur.
10. De maximale duur van een pauze tussen 2 partijen, is 5 minuten.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">11. Alle spelers en teams dienen zich te houden aan het reglement en aan eventueel aanvullende regels zoals omschreven in/op deelnameformulieren, programma's e.d.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">12. Een tegenstander moet zich ten minste 50 centimeter achter de speler, die op dat moment aan de beurt is, bevinden. Tevens dienen tegenstanders en toeschouwers naast de baan voldoende ruimte te laten.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">13. Van spelers en/of omstanders wordt verwacht dat zij de werpende speler beslist niet hinderen. (bijvoorbeeld toeroepen hoe of wat gegooid moet worden, overdreven roken enz.)</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">14. De spelvolgorde van een bekerwedstrijd wordt bepaald door een eenmalige loting met behulp van een munt. In de competitie begint het uitspelende team de eerste partij.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">15. Alle prijzen die aan een speler of team worden uitgereikt mogen worden behouden, tenzij het om wisselprijzen gaat. Deze moeten op verzoek van de organisatie direct worden geretourneerd.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">16. Spelers dienen zich te houden aan aanwijzingen van bestuursleden of officials, aangewezen door het Bestuur alsmede aan aanwijzingen gegeven door het bestuur of officials van de organiserende club.</span>
17. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

__Artikel 2: DE WORP__
1. Alle darts moeten bovenhands geworpen worden, met en uit de hand van de speler.
2. Een worp bestaat uit 3 darts, tenzij met minder dan 3 darts gefinisht kan worden.
3. Een dart die over de oche valt, nadat de worp is ingezet, wordt als geworpen beschouwd.

__Artikel 3: DEELNAME COMPETITIE__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Deelname aan de competitie is uitsluitend mogelijk voor teams van minimaal 4 en maximaal 15 geregistreerde spelers.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Uit hun midden wijzen de voor een team geregistreerde spelers een aanvoerder aan, welke geacht wordt aan de uit deelname aan de competitie voortvloeiende verplichtingen van het team te voldoen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Opstelling in een gewenst team geschiedt uitsluitend met toestemming van de aanvoerder van dat team.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Deelname aan de competitie of wedstrijden in welke vorm dan ook, kan pas geschieden nadat de contributie of het inschrijfgeld zijn voldaan, en een teampas en ledenpas is afgegeven. Tijdens het verloop van de competitie kunnen er alleen nieuwe spelers aan een team worden toegevoegd mits ze vóór aanvang van speelweek 12 zijn ingeschreven. Men dient rekening te houden met een doorlooptijd van 2 weken voor het aanmaken van een nieuwe ledenpas.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Als enig geldend legitimatiebewijs tijdens BDC evenementen worden een geldige BDC-ledenpas of de vervangende BDC-ledenpas aangemerkt. De BDC-ledenpas wordt uitgereikt nadat aan de verplichtingen, betreffende het lid worden van de BDC, is voldaan.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. De vervangende BDC-ledenpas kan op afspraak worden afgehaald bij een der bestuursleden, tegen een vergoeding van € 2,00. Deze pas is slechts geldig voor de op de pas vermelde wedstrijd en datum. Na de wedstrijd dient deze pas met het wedstrijdformulier te worden opgestuurd naar de wedstrijdleiding. De vervangende BDC-ledenpas is strikt persoonlijk en kan slechts worden aangevraagd voor een geregistreerd BDC-lid.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. De kosten voor de vervangende BDC-ledenpas zijn cumulatief, met andere woorden de eerste keer worden de kosten eenmaal in rekening gebracht, de tweede keer tweemaal en de derde keer driemaal. Men kan per persoon maximaal 3 keer een vervangende pas aanvragen. De vierde keer zal een nieuwe BDC-ledenpas moeten worden aangevraagd. De kosten hiervan bedragen € 10,00.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. De minimale leeftijd om deel te mogen nemen aan de aktiviteiten van de BDC, anders dan jeugdaktiviteiten bedraagt 16 jaar.</span>


__Artikel 4: TEAMS__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Een speler mag slechts voor 1 team geregistreerd staan en dus niet voor een ander team spelen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Een speler mag ten hoogste eenmaal per seizoen van team wisselen. Aanvraag dient te geschieden volgens het "Mutatieformulier" en dient ter goedkeuring te worden ingeleverd bij het Bestuur. Na goedkeuring kan de wisseling plaatsvinden.</span>
3. Spelers kunnen van team verwisselen mits dit vóór aanvang van speelweek 12 geschiedt.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Naamswijziging en/of wisseling van speelgelegenheid is pas na toestemming van het bestuur toegestaan.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Een team mag in een wedstrijd gebruik maken van 2 invallers, welke op het wedstrijdformulier geregistreerd moeten zijn als spelers van dat team.</span>
6. De invaller(s) mag/mogen pas worden ingezet na afloop van de eerste vier partijen.
7. De speler, die door een invaller is vervangen, mag niet meer deelnemen aan die wedstrijd.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. De aankondiging om gebruik te willen maken van een invaller dient tussen de partijen te geschieden.</span>

__Artikel 5: AFWEZIGHEID__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Een wedstrijd kan worden aangevangen met een onvolledig team. De ontbrekende speler(s) wordt/worden geacht al zijn/hun darts buiten het bord te hebben geworpen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Een team dat te laat komt voor een bekerwedstrijd, verliest de wedstrijd, indien van het te laat komen melding is gemaakt op het wedstrijdformulier door de aanvoerder van de tegenpartij en dit is bevestigd door getuigen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Een team dat te laat komt voor een competitiewedstrijd, wordt geacht afwezig te zijn geweest, indien van het te laat komen melding is gemaakt op het wedstrijdformulier door de aanvoerder van de tegenpartij en dit is bevestigd door getuigen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Ingeval van afwezigheid, te laat komen zoals vermeld in Artikel 5 lid 3 of afmelding volgens Artikel 5 lid 4 kan de wedstrijdleiding beslissen dat de wedstrijd niet meer wordt gespeeld. Het schuldige team (of teams) krijgt 9 punten in mindering. Het benadeelde team krijgt op het eind van het seizoen het gemiddelde aantal punten dat zij heeft behaald plus een punt extra, met een minimum van 5 en een maximum van 9 punten.</span>
5. Verzetten van wedstrijden:
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> a Meer dan een week voor de speeldag kan een wedstrijd in goed overleg verzet worden. Hiervoor heeft men zich te houden aan de volgende regels:</span>
<span style="margin-left: 70.9pt; text-indent: -70.9pt;"> 1) Het team dat de wedstrijd wil verzetten moet met het vaststellen van een nieuwe datum rekening houden met de voorkeur van het andere team.</span>
<span style="margin-left: 70.9pt; text-indent: -70.9pt;"> 2) De wedstrijd dient binnen 5 speelweken gespeeld te worden, waarbij de oorspronkelijke speelweek als eerste van deze 5 speelweken geteld moet worden. Wordt de wedstrijd niet binnen 5 speelweken gespeeld krijgen __BEIDE__ teams 1 strafpunt. Dit om te voorkomen dat één van de teams tegenwerkt om de wedstrijd te spelen. Bij een 2e overtreding van deze regel volgt een straf van 2 strafpunten, bij een 3e overtreding 3 strafpunten enz.</span>
<span style="margin-left: 71.25pt; text-indent: -71.25pt;"> 3) Het verzetten van een wedstrijd moet altijd aan de wedstrijdleiding doorgegeven worden door BEIDE captains. Het team dat dit niet of na de geplande speelweek van de wedstrijd doet krijgt 1 strafpunt.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> b. Binnen een week voor de speeldag kan de wedstrijd niet verzet worden. Uitzondering op deze regel is als BEIDE captains het verzetten van de wedstrijd in goed overleg goedkeuren. Verder gelden voor het verzetten van de wedstrijd de normale bovengenoemde regels. Het verzetten van een wedstrijd moet altijd aan de wedstrijdleiding doorgegeven worden door BEIDE captains</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -35.45pt;"> c. Een wedstrijd in de bekercompetitie kan verzet worden maar moet wel in dezelfde speelweek gespeeld worden. Wil een team een bekerwedstrijd verzetten en er is in de desbetreffende speelweek geen mogelijkheid om de wedstrijd te verzetten moet de wedstrijd gespeeld worden op een door de wedstrijdleiding vastgestelde datum.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -35.45pt;"> d. In de laatste 5 speelweken dienen de wedstrijden te worden gespeeld voor de eerstvolgende competitieronde. Indien een wedstrijd uit de laatste 5 speelweken niet op tijd is gespeeld wordt de uitslag door de wedstrijdleiding op 0-0 bepaald. Wedstrijden uit de speelweken 1 t/m 17 die niet vóór het begin van de 18e speelweek zijn gespeeld worden door de wedstrijdleiding op 0-0 bepaald. In bijzondere gevallen kan het Bestuur anders beslissen.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -35.45pt;">e.</span>Maximaal mag een team drie maal een competitiewedstrijd verzetten. Aan het verzetten van een vierde wedstrijd wordt 1 strafpunt toegekend. Voor een vijfde
wedstrijd 2 strafpunten, voor een zesde wedstrijd 3 strafpunten etc. etc. Het betreft hier alleen de teams die de verzetting aanvragen, niet de tegenstanders. Bekerwedstrijden worden niet meegeteld. In bijzondere gevallen kan het bestuur anders beslissen.
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -35.45pt;"> f. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor in uitzonderlijke gevallen een nieuwe wedstrijddatum vast te stellen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Een team dat tweemaal voor een vastgestelde beker- en/of competitiewedstrijd afwezig is geweest, wordt uit de beker en competitie genomen. Spelers van dit team mogen de eerste 10 speelweken niet aan de BDC competitie en bekercompetitie deelnemen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. Alle, door het uit de competitie gezette team gespeelde competitiewedstrijden, worden 0-0 verklaard.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. Door het systeem van invullen van ledenpassen op het wedstrijdformulier, zoals vermeld in Artikel 6 lid 2, zijn beide aanvoerders verantwoordelijk voor een correct ingevuld wedstrijdformulier. Hierdoor kunnen beide teams dan ook aansprakelijk worden gesteld bij het nemen van eventuele (straf-) maatregelen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">9. Ingeval frauduleuze handelingen worden gesignaleerd ten aanzien van wedstrijdformulieren of ledenpassen dient het Bestuur een klacht in bij de Tuchtcommissie.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">10. Een speler is niet gerechtigd aan de competitie- en/of bekerwedstrijden deel te nemen wanneer hij geen geldig BDC-legitimatiebewijs kan overleggen. Als geldig BDC-legitimatie­bewijs worden de (geldige) BDC-ledenpas en/of de vervangende BDC-ledenpas aangemerkt.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">11. Een speler is tevens ongerechtigd aan competitie- en/of bekerwedstrijden deel te nemen wanneer hij geschorst is of uitgesloten van deelname aan BDC-evenementen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">12. Het team waarin een niet gerechtigde speler meespeelt, verliest het aantal behaalde punten in die betreffende wedstrijd. Tevens kan de wedstrijdleiding een klacht indienen bij de Tuchtcommissie. De tegenpartij krijgt 1 punt in mindering wegens het onjuist invullen van het wedstrijdformulier.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">13. Indien een speler of team wordt geschorst zal de spelerspas en/of teampas door het Bestuur worden ingevorderd.</span>

__Artikel 6: WEDSTRIJDFORMULIEREN__
1. Alleen door de BDC uit te geven wedstrijdformulieren zijn geldig.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Beide aanvoerders moeten voor aanvang van de wedstrijd de namen van de spelers op een wedstrijdformulier invullen. Vervolgens geven de aanvoerders elkaar de teampas en de ledenpassen van de spelers die zij die wedstrijd willen opstellen, dus inclusief reserves. Op de formulieren vullen zij dan voor de tegenstander in het pasnummer van de spelers en reserves. Beide teams vullen dus een wedstrijdformulier in.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Aan het eind van de wedstrijd wordt het formulier volledig ingevuld en door beide aanvoerders ondertekend. Indien een formulier niet volledig of onjuist is ingevuld wordt bij beide teams 1 punt in mindering gebracht. De wedstrijdformulieren dienen tot de start van het volgende seizoen bewaard te blijven door de aanvoerder, en dienen op aangeven van bestuur, tuchtcommissie dan wel wedstrijdleiding overlegd te worden.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Uitslagen dienen binnen 48 uur, tellend vanaf 24:00 uur van de wedstrijd­speeldag, via de daartoe aangegeven website te zijn doorgegeven. Beide aanvoerders van de teams zijn hiervoor verantwoordelijk.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Op deze website is ruimte beschikbaar voor het invullen van op- of aanmerkingen inzake hoogste score en hoogste finish.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Op deze website is er ruimte om op- of aanmerkingen te maken inzake gespeelde wedstrijden, speelcondities of overige relevante zaken.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. Het controleren van uitslagen zal steekproefsgewijs plaatsvinden. Iedere wedstrijdleider bepaalt zijn eigen steekproef. Overtredingen worden besproken in het periodiek overleg van de wedstrijdleiders.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. Indien uitslagen onvolledig/foutief/te laat zijn ingevuld dan gelden de volgende strafmaatregelen:</span>
- 1e overtreding : 1 strafpunt
- 2e overtreding : 2 strafpunten
- 3e overtreding : 3 strafpunten
- enzovoorts.
Hierbij in acht neming dat: indien er binnen één controlemoment voor een team meerdere gelijke overtredingen worden geconstateerd, dat deze overtredingen allen dezelfde strafmaat worden opgelegd.
9. De volgende onregelmatigheden leveren bovenstaande strafpunten op:
- pasnummer(s) is/zijn niet ingevuld en/of niet correct.
- naam/namen is/zijn niet ingevuld en/of niet correct.
- uitslagen zijn niet goed ingevuld of formulieren wijken van elkaar af. Bellen met captains van de teams om juiste uitslag te achterhalen.
Het spreekt voor zich dat beide teams 1 strafpunt (of meer, afhankelijk van het aantal eerder onjuist ingevulde uitslagen) krijgen.
10. Indien een team doelbewust een uitslag invoert van een wedstrijd die niet gespeeld is, dan kan het bestuur en de tuchtcommissie het team per direct uitsluiten van deelname aan de competitie en/of BDC-evenementen lopende het seizoen.

__Artikel 7: SCHEIDSRECHTER / WEDSTRIJDOFFICIAL__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Het opschrijven van de score wordt uitgevoerd door één of meerdere scheidsrechters, die worden geleverd door het thuisspelende team, of aangewezen na overleg met de aanvoerders.</span>
2. Het Bestuur of de beide aanvoerders kunnen neutrale scheidsrechters aanstellen.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Tijdens het werpen van de darts blijft de scheidsrechter onbeweeglijk staan. Hij mag geen aanwijzingen geven.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Een speler mag op elk moment van zijn beurt aan de scheidsrechter vragen wat hij heeft gegooid en/of hoeveel nog gegooid moet worden. De scheidsrechter mag echter beslist niet zeggen hoe de speler kan finishen.</span>
5. De score mag pas geschreven worden nadat de speler zijn 3 darts geworpen heeft.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Op het moment dat de derde dart het bord raakt, wordt de score geteld door het hardop uitspreken van de score door de scheidsrechter of door het hardop uitspreken van "telt", waarna de score kan worden opgeteld. Alle daarvoor uitgeketste en/of uitgevallen darts tellen niet mee in de score.</span>
7. Een dart die van het bord ketst, of eruit valt, wordt niet opnieuw geworpen.
8. Een dart telt als de punt in het bord zit of de punt het bord raakt.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">9. De "bed" die telt, is degene waar de dart binnendringt. Waar de dart eindigt is niet van belang zolang Artikel 7 lid 8 van toepassing is.</span>
10. Nadat de darts uit het bord zijn genomen, is geen beroep mogelijk op de behaalde score.
11. Beroep op een telfout is alleen mogelijk indien de fout nog zichtbaar is op het scorebord.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">12. De scheidsrechter let uiteraard op het zich correct houden aan de werpafstand. Indien een speler zich na een waarschuwing niet aan de officiële werpafstand houdt, kan de scheidsrechter de worp ongeldig verklaren. Deze worp mag niet worden overgespeeld. Hierop is geen beroep mogelijk.</span>

__Artikel 8: SCORE__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Alle 501, 701 of 1001 partijen, die moeten eindigen met een dubbel, eindigen wanneer met het werpen van een dubbel precies nul is bereikt. Is het aantal punten hoger dan nodig is om de leg te eindigen, of houdt men 1 punt over, dan blijft het aantal punten op het scorebord ongewijzigd.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Een tactics partij is gewonnen door die partij die het eerst alle getallen dicht heeft en niet achter staat in score.</span>


<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">__Artikel 9: OEFENING__</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Het wedstrijdbord moet gedurende de 15 voorafgaande minuten voor aanvang van de wedstrijd beschikbaar zijn voor alle spelers.</span>
2. Voor de aanvang van een partij heeft de speler er recht op met 6 darts te kunnen ingooien.

__Artikel 10: ROOKBELEID__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Spelers <span style="color: black;">en wedstrijdofficial is het niet toegestaan om te roken gedurende een wedstrijd, indien er niet gerookt mag worden in de speelgelegenheid.</span></span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Het<span style="color: black;"> spelen van een wedstrijd in een als rookruimte ingerichte ruimte binnen een speelgelegenheid is niet toegestaan.</span></span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Behalve i<span style="color: black;">ndien vanaf 15 minuten voor aanvang van een wedstrijd, gedurende de gehele wedstrijd, er in de gehele rookruimte niet gerookt wordt</span>.</span>

__Artikel 11: PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELING__
1. De opbouw van de divisies is als volgt:
a. de hoogste divisie is de enkelvoudige eredivisie;
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> b. daaronder volgt een tweevoudige eerste divisie, een viervoudige tweede divisie en een meervoudige derde en vierde divisie;</span>
c. in principe bestaat een divisie uit twaalf teams;
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> d. in de laagste divisie kan hiervan worden afgeweken wanneer het totaal van de deelnemende teams niet deelbaar is door twaalf.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Aan het begin van het seizoen stelt het Bestuur de promotie- en degradatieregeling vast aan de hand van de aan- en afmeldingen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. In het geval 2 of meerdere teams op een gelijke plaats zijn geëindigd, die voor promotie of degradatie in aanmerking komt, dan bepaalt het resultaat in punten van de onderlinge wedstrijden van de afgelopen competitie de onderlinge stand. In het geval ook hier een gelijke stand is behaald, wordt door middel van een wedstrijd of wedstrijden op neutraal terrein de onderlinge stand bepaald. In het geval ook dit onbeslist blijft, wordt door middel van loting de promotie- of degradatieplaats bepaald.</span>


__Artikel 12: STRAFBEPALINGEN__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. De wedstrijdleiding dient te handelen in de geest van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Wedstrijdreglement.</span>
2. De wedstrijdleiding kan een speler berispen.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. De wedstrijdleiding kan een aanvoerder ontheffen van zijn functie. Dit gebeurt altijd in overleg met het betreffende team.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. De wedstrijdleiding kan een verzoek tot schorsing van een lid indienen bij de Tuchtcommissie.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. De wedstrijdleiding kan minimaal 1 en maximaal 9 punten in mindering brengen op het totaal aantal punten behaald in de competitie.</span>
6. De wedstrijdleiding kan volgens artikel 6 lid 7, 8, 9 en 10 strafpunten opleggen.
7. De wedstrijdleiding kan een wedstrijd 0-0 verklaren en laten overspelen.
8. De wedstrijdleiding kan een wedstrijd 0-0 verklaren en niet laten overspelen.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">9. Het Bestuur en de Tuchtcommissie kunnen een team uitsluiten van deelname aan de competitie en/of BDC-evenementen lopende het seizoen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">10. Een team dat in totaal 15 strafpunten of meer in 1 seizoen krijgt, wordt resoluut uit de competitie genomen. Spelers van dit team mogen de eerstvolgende 10 speelweken na uitsluiting niet aan de BDC competitie en bekercompetitie deelnemen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">11. Tegen een door het Bestuur opgelegde straf kan men binnen 14 dagen in beroep gaan bij de Tuchtcommissie. Dit dient schriftelijk en met redenen omkleed te gebeuren.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">12. Als een team zich voor of tijdens de competitie terugtrekt mogen de spelers van dit team de eerste 10 speelweken na terugtrekking niet aan de BDC competitie en bekercompetitie deelnemen. In bijzondere gevallen kan het Bestuur anders beslissen.</span>

__Artikel 13: WIJZIGINGEN EN TOEVOEGINGEN__
<span style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;">1. Het Bestuur behoudt zich het recht voor deze spelregels te wijzigen respectievelijk aan te vullen.</span>

 

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Partners

barleduc bwcpictures dbdarts kledingcalculator vis zwaluw_reizen_logo3

Contactgegevens

Bossche Darts Competitie

p/a Korenbrugstraat 7

5211 EG 's-Hertogenbosch

organisatie@bdcdarts.info

© 2018 - 2022    Bossche Darts Competitie  ♦  Alle rechten voorbehouden    Disclaimer

Free Joomla! template by L.THEME