2. Wijzi..." />
Inloggen Teambeheer
Facebook-pagina BDC
Nederlandse Darts Bond

Huishoudelijk Reglement

__Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN__
1. De ALV kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen.
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de ALV, mits 14 dagen van tevoren schriftelijk medegedeeld.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">3. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de Statuten.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">4. Door toetreding tot de vereniging verbindt ieder lid zich te onderwerpen aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de verder gestelde regels alsmede beslissingen van het Bestuur en de Tuchtcommissie.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">5. Indien een artikel in dit Huishoudelijk Reglement, het Wedstrijdreglement of het Ranking­reglement voor verschillende uitleg vatbaar is, is de mening van het Bestuur voor elk lid bindend.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">6. In die gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement, het Wedstrijdreglement of het Ranking­reglement niet voorzien beslist het Bestuur.</span>

__Artikel 2: BESTUUR__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Het Bestuur bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste uit 7 personen. De leden van het Bestuur zullen volgens rooster aftreden. Posities die in het Bestuur bezet moeten zijn: voorzitter, secretaris en penningmeester. Posities die door leden van het Bestuur bezet kunnen worden zijn: vice-voorzitter, 2e secretaris, 2e penningmeester, toernooi-organisator, wedstrijd-/ competitieleider, commissaris algemene zaken. Het Bestuur kan zich verder laten assisteren door commissies die voor speciale taken en/of gelegenheden worden gevormd, dit zowel op verzoek van het Bestuur als van de ALV.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Ten aanzien van de verantwoordelijkheden van het Bestuur in haar uitvoerende taken zij vermeld dat, waarin haar Statuten of Huishoudelijk Reglement niet is voorzien, het Bestuur gemachtigd is (indien deze zaken een dringend karakter hebben of in zaken waar een snelle oplossing belangrijk of aanbevelenswaardig is) handelend op te treden en/of uitspraken te doen, zulks naar inzicht van het Bestuur, en later hierover verantwoording af te leggen aan de ALV.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Het Bestuur verplicht zich om eenmaal per jaar een ALV uit te roepen. Kandidaatstellingen voor bestuursfuncties dienen 7 dagen voor het plaatsvinden van de ALV bij het secretariaat binnen te zijn. Kandidaten zullen op de ALV aan de leden bekend gemaakt worden.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het Bestuur of door ten minste 5 leden. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ALV.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. In zijn eerste bestuursvergadering na zijn verkiezing stelt het nieuw verkozen Bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan hetzij in het cluborgaan hetzij middels een schriftelijke kennisgeving mededeling aan alle leden.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 5 jaar na zijn verkiezing af, volgens een door het Bestuur op te maken rooster. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. De ALV kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen 3 maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap of door het bedanken als bestuurslid.</span>

__Artikel 3: BESTUURSTAKEN__
1. De afzonderlijke verplichtingen van de bestuursleden zijn:
a. De voorzitter is onder meer belast met:
1. de leiding van de bestuursvergaderingen;
2. de zorg voor het uitvoeren van alle besluiten in voormelde vergaderingen genomen;
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 3. de zorg voor de stipte naleving van Statuten, Huishoudelijk Reglement en overige regels.</span>
b. De secretaris is onder meer belast met:
1. de zorg voor de algehele correspondentie;
2. hij houdt het archief bij en houdt afschrift van de uitgaande stukken;
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 3. hij ontvangt alle binnengekomen stukken;</span>
4. hij geeft aan het eind van het seizoen een algemeen schriftelijk jaarverslag;
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 5. ingeval van aftreden draagt hij de gehele administratie alsmede alle aan de functie verbonden eigendommen van de vereniging over aan zijn opvolger;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -57pt;"> 6. hij draagt zorg voor het bijhouden van de ledenlijst of het register, uit welke de aard van elk lidmaatschap dient te blijken;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -57pt;"> 7. hij draagt zorg voor het registreren van genomen besluiten van het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -57pt;"> 8. hij ontvangt tevens de afschriften van de besluiten die door de commissies worden genomen.</span>
c. De penningmeester is onder meer belast met:
1. alle inkomsten en uitgaven;
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 2. het indienen van begrotingen, waaronder alle baten en lasten, alsmede het overleggen van een financieel jaarverslag;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 3. de voldoening van de rekeningen, welke het gevolg zijn van door het Bestuur genomen besluiten en de regeling van alle verdere betalingen een en ander tegen ontvangst van behoorlijke betalingsbewijzen; hij zal, zonder machtiging van de ALV, geen financiële verplichtingen aangaan, wanneer het totaalbedrag van de begroting wordt overschreden;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 4. de boekhouding van inkomsten en uitgaven, onder verplichting aan het Bestuur inzage te verstrekken van de boeken en de bescheiden en per jaar een overzicht van de financiële toestand te geven. Dit overzicht wordt ook ter beschikking van de Kascommissie gesteld;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 5. het opmaken van een balans per einde van het boekjaar en de baten- en lastenrekening over het afgelopen boekjaar, onder gehoudenheid alle daarop betrekking hebbende stukken en bescheiden ten minste 10 jaar te bewaren;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 6. betreffende de tekenbevoegdheid: een betalingsbewijs dient altijd van twee handtekeningen voorzien te zijn; de eerste penningmeester moet ten alle tijde tekenen; tevens dient of de voorzitter of de secretaris mede te tekenen;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 7. de ALV dient aangaande rechtshandelingen ten behoeve van het Bestuur een bedrag vast te stellen;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 8. kostenvergoedingen zullen alleen plaatsvinden met toestemming van het gehele Bestuur;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 9. de penningmeester dient alle ontvangsten direct bij te schrijven op de bankrekening van de vereniging, met uitzondering van € 5.000,00 kasgeld;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 10. blijft de penningmeester in gebreke dan kan de ALV tot onmiddellijke schorsing overgaan. Ingeval van schorsing draagt hij de gehele financiële administratie, alsmede alle bewijsstukken en eigendommen van de vereniging op eerste vordering van het Bestuur over aan zijn waarnemer of opvolger.</span>


d. De vice-voorzitter is onder meer belast met:
1. het waarnemen van de voorzittersfunctie bij afwezigheid van de voorzitter;
<span style="margin-left: 21.25pt; text-indent: -21.25pt;"> 2. het waarnemen van Bestuursfuncties, waar mogelijk, welke door omstandigheden niet vervuld kunnen worden of vacant zijn.</span>
2. Het door het Bestuur uit te brengen jaarverslag moet bevatten:
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -21.3pt;">a. een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen seizoen, uit te brengen door de secretaris;</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> b. een financieel overzicht van de penningmeester, bevattende een staat van baten en lasten, een balans en een begroting voor het nieuwe seizoen.</span>

__Artikel 4: VERGADERINGEN__
A. Presentielijst
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 1. Bij binnenkomst tekenen de leden de presentielijst van de vergadering. Na afloop van de vergadering wordt de lijst gesloten en door de voorzitter en de secretaris ondertekent.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 2. Leden, die voor het sluiten van de vergadering deze willen verlaten, geven daarvan kennis voor aanvang van de vergadering.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;">B. Orde ter vergadering/besluitvorming</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 3. De voorzitter handhaaft de orde ter vergadering.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 4. Niemand voert het woord zonder het aan de voorzitter gevraagd en verkregen te hebben.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 5. De voorzitter stelt de volgorde der sprekers vast, met dien verstande dat over een voorstel, amendement of motie allereerst de voorsteller of een der voorstellers het woord mag voeren ter toelichting.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 6. Ieder lid heeft het recht ter vergadering schriftelijk moties in te dienen bij de voorzitter. De voorzitter neemt de motie in ontvangst en deze komt in behandeling bij het onderwerp waarop zij betrekking heeft.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 7. Ter vergadering worden de agendapunten behandeld in de volgorde waarin zij op de agenda zijn geplaatst, tenzij het Bestuur of de vergadering besluit die volgorde te wijzigen dan wel een agendapunt aan te houden.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 8. Tijdens de vergadering kunnen slechts nieuwe punten aan de agenda worden toegevoegd indien het Bestuur of de vergadering besluit dat daartoe redenen aanwezig zijn.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 9. Elk voorstel moet in bevestigende zin een gewenste verandering beschrijven, zodat iemand die voor stemt aangeeft daarmee voor deze verandering te zijn.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 10. Eventuele afgevaardigden van teams worden geacht die teams te vertegenwoordigen en als zodanig hun mening te geven.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 11. Indien blijkt dat geen der aanwezigen over een voorstel stemming verlangt, wordt een voorstel geacht te zijn aangenomen.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 12. Ieder lid heeft het recht aantekening in de notulen te verkrijgen waaruit blijkt dat hij geacht wordt te hebben tegengestemd.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 13. Bij stemming over meer dan één voorstel over hetzelfde onderwerp gaat het verst strekkende voorstel voor.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 14. Van de leden wordt verwacht dat zij voor of tegen stemmen.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 15. Bij staking van de geldige stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 16. De door de voorzitter vastgestelde volgorde van sprekers kan worden verbroken wanneer een lid van de vergadering het woord vraagt over de orde. Dat doet hij door te zeggen: "Voorzitter, ik heb een punt van orde".</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 17. De voorzitter heeft het recht, ter handhaving van de orde, een spreker die na gewaarschuwd te zijn wederom buiten de orde gaat, het woord te ontnemen.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 18. De voorzitter heeft het recht de vergadering te schorsen:</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> a. indien hij meent overleg met zijn bestuursleden te moeten plegen;</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> b. indien hij de vergadering daarom vraagt ter nadere beraadslaging.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 19. Een voorstel van orde, dat uitsluitend betrekking heeft op de orde van de vergadering, kan op elk moment worden ingediend en wordt onmiddellijk in behandeling genomen. Het wordt direct en zonder verdere beraadslaging in stemming gebracht, tenzij de voorzitter beslist dat andere leden hun mening kenbaar kunnen maken.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 20. Ieder lid van de vergadering kan amendementen op voorstellen voordragen. Het amendement moet schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, en wel voordat het voorstel zal worden behandeld.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 21. Stemmen over personen geschiedt via gesloten stembriefjes.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 22. Per vergadering benoemt de voorzitter een stembureau van 3 leden. Deze commissie bepaalt zelf wie van haar leden de uitslag van een stemming aan de voorzitter meedeelt.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 23. Het stemmen over zaken geschiedt bij handopsteken, tenzij de meerderheid der vergadering schriftelijke stemming verlangt.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 24. Voor de inleiding van een agendapunt wordt in het algemeen niet meer dan 5 minuten beschikbaar gesteld. In belangrijke zaken mag het Bestuur maximaal 15 minuten gebruiken ter inleiding van een agendapunt.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 25. Beschouwingen van een voorstel of amendement moeten in eerste instantie binnen maximaal 5 minuten zijn afgewerkt. De voorzitter kan de indiener van een voorstel of amendement in tweede instantie extra spreektijd geven.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 26. Indien een lid zich tot 7 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de voorzitter meldt als spreker voor een bepaald agendapunt, kan hem - als daar tijd voor is - extra spreektijd worden toegestaan.</span>

__Artikel 5: COMMISSIES__
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">1. In het algemeen zullen commissies, zoals de Kascommissie en Tuchtcommissie, in functie zijn gedurende de periode van 1 jaar. De leden van commissies zullen door het Bestuur worden voorgedragen aan de ALV. Commissies kunnen slechts worden samengesteld uit leden van de vereniging.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">2. Het Bestuur is gerechtigd een commissie te benoemen in al die gevallen waar het gaat om een breed advies en in die gevallen waar de problematiek niet of nauwelijks door de ALV kan worden overzien.</span>

__Artikel 6: TUCHTCOMMISSIE__
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">1. De Tuchtcommissie doet uitspraak t.a.v. overtredingen en/of klachten. Hierbij wordt het oordeel van de aanvoerders, toernooileiding of Bestuur in aanmerking genomen.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">2. De Tuchtcommissie kan naar eigen inzicht bijeenkomen, waarbij aangetekend wordt dat overtredingen en klachten binnen 14 dagen in behandeling moeten worden genomen.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">3. Een speler en/of team zal kunnen worden gehoord door de Tuchtcommissie over het hem/haar ten laste gelegde feit. Spelers en/of team zijn verplicht aan een oproep van de Tuchtcommissie gehoor te geven.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">4. Beroep bij de ALV naar aanleiding van een uitspraak is slechts mogelijk in geval van schorsing of ontzetting zoals omschreven in Artikel 6 lid 3 en 4 van de Statuten. Gebruik maken van de mogelijkheid tot beroep bij de ALV moet binnen 14 dagen na de uitspraak van de Tuchtcommissie kenbaar worden gemaakt aan het Bestuur. Dat dient schriftelijk en met redenen omkleed te gebeuren.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">5. Maakt een speler en/of team gebruik van het recht tot beroep via de ALV, dan dient deze een bindende uitspraak te doen.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">6. Een speler kan disciplinair worden gestraft voor het negeren van een waarschuwing van de toernooileiding, competitieleiding of het Bestuur inzake bijvoorbeeld:</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> a. het gebruik van onwelvoeglijke taal;</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> b. het beïnvloeden van de tegenstander door gebaren, taalgebruik e.d.;</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> c. het negatief beïnvloeden van de wedstrijd door bijvoorbeeld gebaren, schelden, met glazen gooien, rook in het gezicht van de tegenstander blazen, enz.;</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> d. het bij herhaling over de oche gaan staan;</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> e. het in kennelijke staat verkeren en daardoor de wedstrijd en/of tegenstander beïnvloeden;</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> f. het zich niet correct gedragen tijdens een wedstrijd of toernooi, zulks ter beoordeling van de toernooileiding of competitieleiding.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">7. Een speler of team kan worden geschorst nadat tegen speler of team een formele klacht is ingediend bij het Bestuur. De klacht moet schriftelijk worden ingediend via de Tuchtcommissie en deze dient zich bereid te verklaren de betreffende klacht te behandelen. Indien de Tuchtcommissie niet bereid is de klacht te behandelen, kan de speler of het team wat de klacht indiende, zich wenden tot het Bestuur met het verzoek de klacht te laten behandelen door de Tuchtcommissie. Indien de meerderheid van het Bestuur de klacht ontvankelijk verklaart, zal de Tuchtcommissie gehouden zijn de klacht te behandelen.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">8. Indien het Bestuur een lid wil schorsen, zal zij hiertoe een klacht bij de Tuchtcommissie moeten indienen.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">9. De Tuchtcommissie kan de volgende maatregelen nemen, die bindend zijn voor zowel Bestuur als leden:</span>
a. seponeren van een opgelegde straf;
b. verlichten van een opgelegde straf;
c. overnemen van een opgelegde straf;
d. verzwaren van een opgelegde straf;
e. berispen van een speler en/of team;
f. schorsing van een lid voor ten minste 1 en ten hoogste 4 wedstrijden;
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> g. ontheffen van een aanvoerder van zijn/haar functie; dit gebeurt altijd in overleg met het betreffende team en de wedstrijdleiding;</span>
h. minimaal 1 en maximaal 9 punten in mindering brengen;
i. een team uitsluiten van verdere deelname aan de competitie en/of andere BDC-
evenementen;
j. een wedstrijd 0-0 verklaren en niet laten overspelen;
k. een wedstrijd 0-0 verklaren en laten overspelen.
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">10. De Tuchtcommissie kan optreden als commissie van beroep. Tegen een opgelegde straf en/of maatregel moet binnen 14 dagen schriftelijk beroep worden aangetekend bij de Tuchtcommissie.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">11. De Tuchtcommissie dient te handelen in de geest van de Statuten, Huishoudelijk Reglement en het Wedstrijdreglement van de BDC.</span>

__Artikel 7: TEAMS / AANVOERDERS__
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">1. De aanvoerders dienen van alle deelnemende spelers en reservespelers de ledenpassen voor aanvang van de wedstrijd te overhandigen aan de aanvoerder van de tegenpartij. Het niet kunnen tonen van de ledenpas heeft tot gevolg dat de betreffende speler niet mag worden opgesteld.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">2. Een team kan worden uitgesloten van deelname aan de competitie door het Bestuur of door de Tuchtcommissie.</span>


__Artikel 8: OFFICIAL / SCHRIJVER / WEDSTRIJDLEIDER__
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">1 De official en/of wedstrijdleider kan zelfstandig optreden en beslissingen nemen ten aanzien van spelers die zijn inziens het eerlijke verloop van een wedstrijd of toernooi in welke vorm dan ook beïnvloeden.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">2. Een official (meestal een bestuurslid of iemand die door het Bestuur is aangewezen) en een wedstrijdleider van een toernooi maken zich bij aanvang bekend aan de spelers en/of deelnemers. Hij kan zich ten alle tijde legitimeren door middel van zijn ledenpas.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">3. Hij kan optreden tegen spelers die:</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> a. teveel en/of te luid praten tijdens het spel;</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> b. onwelvoeglijke taal gebruiken;</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> c. zich schuldig maken aan wangedrag of obscene gebaren;</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> d. het spel opzettelijk vertragen;</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> e. niet voldoende afstand houden en daardoor spelers hinderen;</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> f. het ordelijk verloop van een wedstrijd verstoren.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">4. Bij afwezigheid van een official en/of wedstrijdleider zijn de aanvoerders verantwoordelijk voor een correct verloop van de wedstrijd.</span>

 

Toernooien

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Partners

barleduc bwcpictures dbdarts kledingcalculator vis zwaluw_reizen_logo3

Contactgegevens

Bossche Darts Competitie

p/a Korenbrugstraat 7

5211 EG 's-Hertogenbosch

organisatie@bdcdarts.info

© 2018 - 2022    Bossche Darts Competitie  ♦  Alle rechten voorbehouden    Disclaimer

Free Joomla! template by L.THEME