ALV dinsdag 14 juni 2016

Afdrukken

Beste leden,

De jaarlijkse ALV zal worden gehouden op dinsdag 14 juni 2016 bij Café Bar le Duc, Korenbrugstraat 5-7 te ’s-Hertogenbosch.

Bijgaand vindt u de agenda van de ALV. De overige stukken zullen eind week 22 beschikbaar zijn en op de site worden geplaatst.

De captains van de teams zullen eind week 22 per email (voor zover bij ons bekend) een uitnodiging ontvangen voor de ALV.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Bossche Darts Competitie

1.     AGENDA                                                                                                                                                                           

2.     NOTULEN                                                                                                                                                                         

3.     JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR                                                                                                                

4.     FINANCIEEL VERSLAG VAN HET BESTUUR

5.   BESTUURSSAMENSTELLING                                                                                                                              

6.     VERSLAG KASCONTROLE                                                                                                                             

7.    VASTSTELLEN VAN DE BALANS EN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET   AFGELOPEN BOEKJAAR                                                                                                                                                                       

8.     VERLENEN VAN DÉCHARGE AAN DE LEDEN VAN HET BESTUUR                                               

9.     VASTSTELLEN VAN DE CONTRIBUTIE EN ANDERE BIJDRAGEN                                                  

10.  VASTSTELLEN VAN DE BEGROTING EN AKTIVITEITENPLAN VOLGEND BOEKJAAR      

11.  JAARVERSLAG PER COMMISSIE                    

12. RONDVRAAG