1. De vereniging draagt de naam: "BOSSCHE DARTS COMPETITIE" en wordt in d..." />

Statuten

__Artikel 1: NAAM EN ZETEL__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. De vereniging draagt de naam: "BOSSCHE DARTS COMPETITIE" en wordt in de statuten en reglementen nader aangeduid als: de “vereniging” en/of “BDC”.</span>
2. De zetel van de vereniging is gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.


__Artikel 2: DOEL__
1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de dartssport.
2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
<span style="margin-left: 35.45pt; text-indent: -35.45pt;"> a. het lidmaatschap van de Nederlandse Darts Bond, in de statuten en reglementen nader aangeduid als "NDB";</span>
b. het deelnemen aan door de NDB georganiseerde wedstrijden en competities;
c. voorts alles te doen wat tot het gestelde doel bevorderlijk kan zijn.

__Artikel 3: ORGANISATIE__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Organen van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede die personen en commissies die op grond van de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Alle officiële mededelingen van de vereniging worden bekend gemaakt in de Officiële Mededelingen van de vereniging.</span>

__Artikel 4: LEDEN__
1. De vereniging kent natuurlijke personen en/of verenigingen en hun leden als lid.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan de algemene vergadering op verzoek van de betrokkene alsnog tot toelating besluiten.</span>
3. De wijze van toelating tot het lidmaatschap kan nader worden geregeld in een reglement.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. De algemene vergadering is bevoegd leden in categorieën onder te verdelen en voor elke categorie afwijkende rechten en verplichtingen vast te stellen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Het bestuur houdt een ledenregister bij. In dit register worden alleen die gegevens bijgehouden welke voor de realisering van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een persoon die zich in het kader van de doelstelling van de dartssport in het algemeen en voor de vereniging in het bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt het predikaat 'lid van verdienste' verlenen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een persoon die zich in het kader van de doelstelling van de dartssport in het algemeen en voor de vereniging in het bijzonder gedurende lange tijd zeer verdienstelijk heeft gemaakt het predikaat 'erelid' verlenen.</span>


__Artikel 5: ALGEMENE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN__
1. Leden van de vereniging zijn verplicht:
a. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de vereniging na te leven;
b. de statuten, reglementen en besluiten van de NDB na te leven;
c. de belangen van de vereniging en/of van de dartssport in het algemeen niet te schaden;
<span style="margin-left: 35.45pt; text-indent: -35.45pt;"> d. alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam of ten behoeve van de leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Zij die lid worden van de vereniging zijn gehouden tevens lid te worden en te blijven van de NDB. Met het aanmelden voor het lidmaatschap van de vereniging meldt de betrokkene zich tevens als lid van de NDB aan.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Het bestuur is bevoegd aan de leden verplichtingen van financiële en andere aard op te leggen en om verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen. Tenzij het betreffende lid zich daartegen verzet, kan de vereniging voor het lid nakoming van bedongen rechten en schade­vergoeding vorderen. De vereniging kan bovendien ten laste van de leden verplichtingen aangaan.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd bij reglement of bij besluit van een orgaan.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door de vereniging aangegeven datum (de vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een maand na de vervaldatum niet geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is hij vanaf die datum zonder recht van beroep uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de vereniging totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan het lid in de vereniging geen rechten uitoefenen en blijft hij verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Blijft het lid geheel of gedeeltelijk in gebreke, nadat hem een nieuwe termijn voor betaling is gegund, dan is het lid behalve de wettelijke rente ook vijftien procent (15%) aan buiten­gerechtelijke kosten over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd. Volhardt het lid in zijn verzuim, dan is hij naast de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten ook alle redelijker­wijs voor de inning van zijn schuld aan de vereniging door een advocaat of deurwaarder gemaakte kosten verschuldigd, tenzij de rechter anders beslist.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. Het gebruik of doen gebruiken van verboden stimulerende middelen (doping) is verboden. Leden zijn verplicht hun volledige medewerking te geven aan dopingcontroles en zich te houden aan het Dopingreglement.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">9. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als een overtreding, als geregeld in het Tucht­reglement van de stichting sportrechtspraak.</span>


__Artikel 6: TUCHTRECHTSPRAAK__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. In het geval van een overtreding van de statuten, een reglement of een besluit van de vereniging kan het lid worden bestraft door het bestuur van welke strafoplegging beroep openstaat bij een daartoe gerechtigde commissie.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Indien het lid binnen het verband van de NDB een overtreding begaat, is op het lid de tuchtrechtspraak van de NDB van toepassing, zoals vermeld in de statuten van de NDB en in krachtens de statuten van de NDB geldende reglementen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. De vereniging en een gestraft lid onderwerpen zich aan de door of namens de NDB uitgeoefende tuchtrechtspraak.</span>

__Artikel 7: EINDE LIDMAATSCHAP__
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door overlijden, of door opzegging of ontzetting.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Indien de NDB het lidmaatschap van een lid beëindigt, is de vereniging gehouden het lidmaatschap van dat lid door opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen. Worden door de vereniging nog andere takken van sport beoefend, dan is de vereniging gehouden slechts het lidmaatschap van het lid van de afdeling Darts te beëindigen. Indien de vereniging het lidmaatschap met een lid beëindigt, eindigt daardoor niet het lidmaatschap van de NDB wanneer het lid uit andere hoofde lid van de NDB blijft.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Het lid kan zijn lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar. Een lid kan voorts het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat:</span>
<span style="margin-left: 35.45pt; text-indent: -35.45pt;"> a. hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, dan wel tot fusie of splitsing van de vereniging;</span>
<span style="margin-left: 35.45pt; text-indent: -35.45pt;"> b. hem een besluit is bekend geworden of meegedeeld waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, in welk geval het besluit door de opzegging niet op hem van toepassing is. Het lidmaatschap kan niet met onmiddellijke ingang worden opgezegd wanneer het een wijziging van rechten en verplichtingen betreft die nauwkeurig zijn omschreven of wanneer een verplichting van geldelijke aard wordt gewijzigd.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. In andere gevallen kan een lid het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar. Opzegging door de vereniging kan geschieden wanneer:</span>
<span style="margin-left: 35.45pt; text-indent: -35.45pt;"> a. het lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet of niet tijdig nakomt, waaronder - doch niet uitsluitend - die van artikel 5;</span>
b. de belangen van de vereniging of van de dartssport schaadt;
c. het lid niet voldoet aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Voorts kan de vereniging het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging doen beëindigen indien redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden verlangd het lidmaatschap te laten voortduren.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. Een opzegging tegen het einde van het boekjaar geschiedt zowel door de vereniging als het lid met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Is niet tijdig opgezegd, dan geldt de opzegging tegen het einde van het daaropvolgende boekjaar. Is ten onrechte met onmiddellijke ingang opgezegd, dan eindigt het lidmaatschap op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd. Zolang het lidmaatschap niet is beëindigd, behoudt het lid zijn rechten en moet hij zijn verplichtingen nakomen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. Behalve in geval van overlijden en royement, blijft een lid dat heeft opgezegd nog lid tot ten hoogste het einde van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging, of zolang een aangelegenheid waarbij het lid is betrokken niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf hieronder begrepen. Het bestuur stelt alsdan de datum vast waarop het lidmaatschap eindigt.</span>

__Artikel 8: HET BESTUUR__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige personen. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuursleden.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;"> De voorzitter wordt in functie benoemd. De overige functies worden door de leden van het bestuur onderling verdeeld.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Het bestuur en drie leden kunnen schriftelijk kandidaten stellen tot uiterlijk drie weken voor de datum van de algemene vergadering.</span>
4. Indien de benoeming in functie geschiedt, geschiedt ook de kandidaatstelling in functie.
5. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Bestuursleden treden in functie de dag na hun benoeming. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk tijdens de eerstvolgende vergadering van de algemene vergadering voorzien.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk op de eerstvolgende algemene vergadering voorzien.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. Na de benoeming van bestuursleden worden de functies verdeeld en de taken van ieder bestuurslid vastgesteld, waarvan mededeling wordt gedaan aan de leden. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring (bestuurstaak) van twee of meer leden van het bestuur behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">9. Een lid van het bestuur kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de algemene vergadering, met twee derden van de uitgebrachte stemmen worden ontslagen of geschorst. Een schorsing kan worden opgelegd voor ten hoogste drie maanden. Behalve wanneer de schorsing eindigt door een besluit tot ontslag of bedanken, eindigt de schorsing door tijdsverloop of eerder door een besluit tot opheffing van de schorsing. De algemene vergadering neemt haar besluit niet eerder dan nadat het desbetreffende bestuurslid door de algemene vergadering is gehoord, althans daartoe in de gelegenheid is gesteld.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">10. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, ontslag, bedanken, door het verstrijken van de duur van de (her)benoeming en wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt. Voorts eindigt het lidmaatschap van het bestuur indien het bestuurslid wordt benoemd in een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur.</span>

__Artikel 9: TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR__
1. Tenzij de statuten anders bepalen, is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Het bestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak door personen of commissies doen uitvoeren. Bovendien is het bestuur bevoegd - al dan niet tegen betaling - werkzaamheden aan derden op te dragen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal van vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht alsdan zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen om in de vacatures te voorzien.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Het bestuur ziet toe op de naleving van de statuten, reglementen en door de vereniging genomen besluiten.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Het bestuur is na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, het vervreemden of het bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.</span>

__Artikel 10: BESTUURSVERGADERINGEN__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden dit gewenst achten.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. De voorzitter bepaalt de wijze van vergaderen. Het bestuur kan ook anders dan in een bijeenkomst vergaderingen houden, mits alle betrokken bestuursleden daaraan deelnemen of in geval van afwezigheid verklaard hebben met die wijze van vergaderen in te stemmen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen, indien de helft, doch ten minste drie leden aan de vergadering deelnemen of daarin door een aanwezig bestuurslid vertegenwoordigd zijn.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Indien de stemmen in een bestuursvergadering staken, wordt het voorstel in een volgende bestuursvergadering opnieuw in stemming gebracht. Staken de stemmen dan wederom, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.</span>

__Artikel 11: VERTEGENWOORDIGING__
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De BDC wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door gezamenlijk handelen van hetzij:
a. voorzitter en secretaris, hetzij
b. voorzitter en penningmeester, hetzij
c. secretaris en penningmeester, hetzij
<span style="margin-left: 35.45pt; text-indent: -35.45pt;"> d. een lid van het dagelijks bestuur en een bestuurslid, zulks na instemming van het voltallig Bestuur.</span>
3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van de gezamenlijk handelende
bestuursleden kan niet worden beperkt of aan voorwaarden worden gebonden.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Personen aan wie hetzij op grond van deze statuten, oefenen die bevoegdheid niet uit dan nadat hiertoe een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.</span>

__Artikel 12: COMMISSIES__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke commissies in te stellen en de leden van die commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de statuten of een reglement is geregeld, worden deze bij besluit vastgesteld door het orgaan dat de commissie heeft ingesteld.</span>
3. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat een commissie uit drie leden. De leden van een permanente commissie worden telkens benoemd voor de duur van drie jaar en kunnen aansluitend voor eenzelfde periode worden herbenoemd. De leden van een tijdelijke commissie worden benoemd voor de duur van de aan de commissie verstrekte opdracht.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat elke commissie uit een voorzitter, een secretaris en uit een of meer leden en wordt de voorzitter in functie benoemd. De leden van een commissie verdelen in onderling overleg de overige functies.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. De Kascontrolecommissie bestaat uit drie leden, die door de algemene vergadering jaarlijks worden benoemd. Het lidmaatschap van de Kascommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur.</span>


__Artikel 13: BOEKHOUDING EN FINANCIËN__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. De vereniging kent een gebroken boekjaar. Het boekjaar van de vereniging loopt van één september van het ene jaar tot en met éénendertig augustus van het jaar daaropvolgend.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributies, bijdragen, entree- en inschrijf­gelden, boetes, donaties, subsidies, legaten en andere inkomsten. Erfenissen en legaten kunnen slechts worden aanvaard na boedelbeschrijving.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. De leden zijn gehouden tot betaling van de contributie en andere bijdragen die de algemene vergadering vaststelt. De algemene vergadering kan voor bepaalde groepen van leden een verschillende contributie en andere bijdragen vaststellen.</span>
4. De algemene vergadering stelt de contributie vast.

__Artikel 14: REKENINGEN EN VERANTWOORDING__
<span style="margin-left: 21.25pt; text-indent: -21.25pt;">1 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de vereniging op te maken en op papier te stellen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Het bestuur brengt op een binnen zes maanden na het einde van het boekjaar te houden algemene vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. De algemene vergadering kan de in lid 3 genoemde termijn verlengen met ten hoogste vijf maanden. Na afloop van de oorspronkelijke of de verlengde termijn kan ieder lid van de gezamenlijke leden van het bestuur in rechte vorderen dat zij hun verplichtingen nakomen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. De Kascommissie onderzoekt jaarlijks de jaarrekening van het bestuur en brengt daarvan verslag uit aan het bestuur en aan de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht de Kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door deze gevraagde inlichtingen te verschaffen, deze desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en de staat van lasten met toelichting gebeurt nadat is kennis genomen van het verslag van de Kascommissie. Goedkeuring strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen die uit die stukken blijken.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. De balans en de staat van baten en lasten met toelichting moeten op papier worden gesteld en bewaard. Indien de boekhouding computermatig wordt gevoerd, kunnen - met uitzondering van de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten - de op een gegevensdrager aangebrachte gegevens op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard. Het overbrengen van de gegevens moet alsdan met juiste en volledige weergave van de gegevens geschieden, terwijl deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar moeten zijn en binnen redelijke tijd leesbaar moeten kunnen worden gemaakt.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.</span>


__Artikel 15: ALGEMENE VERGADERING__
1. De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.
2. Ieder lid heeft één stem. Geschorste leden hebben geen stemrecht.

__Artikel 16: HET BIJEENROEPEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING__
1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden:
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Het bijeenroepen gebeurt door een mededeling in de officiële mededelingen of door een schriftelijke oproep aan de leden.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste twee weken. Het bestuur kan in bijzondere gevallen de termijn van oproeping bekorten.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Een buitengewone algemene vergadering wordt met inachtneming van lid 3 gehouden indien het bestuur dit nodig acht.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Voorts wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden indien ten minste zoveel leden als bevoegd zijn tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering het bestuur daarom verzoekt. Het verzoek bevat een opgave van het te behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven door binnen vier weken een algemene vergadering te doen houden, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of door het plaatsen van een advertentie in een ter plaatse veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de notulen.</span>
6. Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het bestuur waar en wanneer een algemene vergadering wordt gehouden.

__Artikel 17: TOEGANG ALGEMENE VERGADERING__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Alle leden hebben toegang tot de vergadering van de algemene vergadering. Voorts hebben toegang degenen die door het bestuur of door de algemene vergadering zijn toegelaten.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Vergaderingen van de algemene vergadering zijn openbaar. De algemene vergadering gaat in een besloten vergadering over indien de voorzitter, het bestuur of ten minste vijf leden hierom verzoeken. Tot een besloten vergadering hebben toegang alle leden en degenen die door de algemene vergadering worden toegelaten.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. De algemene vergadering beslist in een besloten vergadering of de redenen die tot het aanvragen van een besloten vergadering zijn aangevoerd, een besloten vergadering rechtvaardigen. Is dit niet het geval, dan wordt de vergadering in het openbaar voortgezet.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Over wat in een besloten vergadering is behandeld, kan geheimhouding worden opgelegd aan hen die daarbij aanwezig of vertegenwoordigd waren.</span>

__Artikel 18: AGENDA__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Tegelijk met de bijeenroeping van de vergadering van de algemene vergadering wordt de agenda twee weken voor de dag waarop de vergadering van de algemene vergadering wordt gehouden door publicatie in de officiële mededelingen of door toezending ter kennis van de leden gebracht.</span>
2. De agenda van de algemene vergadering bevat onder meer:
a. het vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. het jaarverslag van het bestuur;
c. het financieel verslag van het bestuur;
d. het verslag van de Kascommissie;
<span style="margin-left: 35.45pt; text-indent: -35.45pt;">e. het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar;</span>
f. het verlenen van décharge aan de leden van het bestuur;
g. het vaststellen van de contributie en andere bijdragen;
h. het vaststellen van de begroting en activiteitenplan voor het volgend boekjaar;
i. de behandeling van wijzigingen in de statuten of in een reglement;
<span style="margin-left: 35.45pt; text-indent: -35.45pt;"> j. de behandeling van de agenda’s van de bonds- en afdelingsvergadering van de NDB;</span>
k. de rondvraag.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Uiterlijk één week voor de dag van de algemene vergadering kunnen ten minste vijf leden een voorstel of amendement schriftelijk bij het bestuur indienen en aan de agenda toevoegen. Het voorstel of amendement moet voorzien zijn van een toelichting.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda zijn vermeld, tenzij de algemene vergadering anders beslist.</span>

__Artikel 19: BESLUITEN__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten die in de vereniging worden genomen. Lid 8 is alleen van toepassing op de besluitvorming in de algemene vergadering.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. De voorzitter van een orgaan of van een commissie leidt de vergadering. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. De voorzitter stelt daarin de orde van de vergadering vast, behoudens het recht van de vergadering daarin wijziging te brengen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Tenzij in de statuten of in een reglement anders is bepaald, worden besluiten in vergaderingen genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de door leden uitgebrachte stemmen. Indien stemmen staken is geen meerderheid behaald.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Ongeldige stemmen zijn stemmen uitgebracht door een geschorst lid en wanneer schriftelijk is gestemd voorts blanco stemmen en stemmen die een andere aanduiding bevatten dan voor de desbetreffende stemming noodzakelijk is.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. De stemming over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes. De stemming over zaken gebeurt hoofdelijk door handopsteken of bij acclamatie. In beide gevallen kan de vergadering tot een andere dan de voorgeschreven wijze van stemmen besluiten. In elk geval wordt schriftelijk gestemd indien een lid een schriftelijke stemming verlangt.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste stemming een twee derde meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de kandidaten die het hoogste respectievelijk het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen hebben behaald. Staken bij de tweede stemming de stemmen, dan wordt een derde stemming gehouden. Benoemd is die kandidaat die bij de tweede of de derde stemming de gewone meerderheid haalt, of door loting na een derde stemming is aangewezen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. Bij een schriftelijke stemming in de algemene vergadering benoemt de voorzitter een stembureau van drie leden, die geen lid van het bestuur mogen zijn. Het stembureau onderzoekt de geldigheid van de uitgebrachte stemmen, berekent de uitslag en doet daarvan mededeling.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of - wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">9. Over alle voorstellen en voorstellen tot wijziging wordt in volgorde van indienen gestemd, tenzij naar het oordeel van de voorzitter een later ingediend voorstel een verder reikende strekking heeft dan een eerder ingediend voorstel en daardoor eerder dient te worden behandeld.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">10. Wanneer een voorstel tot wijziging is ingediend, komt dit eerst in stemming. Een voorstel tot wijziging van een geagendeerd onderwerp mag niet de strekking hebben het doel van het voorstel te wijzigen of aan te tasten, zulks ter uitsluitende beoordeling van de voorzitter.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">11. Indien voor het aannemen van een voorstel een gekwalificeerde meerderheid is vereist, geldt dezelfde meerderheid voor het aannemen van een voorstel tot wijziging op het voorstel.</span>

__Artikel 20: NIETIGHEID EN VERNIETIGBAARHEID VAN BESLUITEN__
Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet over de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:</span>
<span style="margin-left: 35.45pt; text-indent: -35.45pt;"> a. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen;</span>
b. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid;
c. wegens strijd met een reglement.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Tot de in lid 4 bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten waarop in lid 2 wordt gedoeld.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 4 onder a, kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is gemaakt. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.</span>

__Artikel 21: REGLEMENTEN EN UITVOERINGSBESLUITEN__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. De organisatie van de vereniging alsmede de taken en bevoegdheden van haar organen en commissies kunnen nader worden uitgewerkt in reglementen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Reglementen worden met een gewone meerderheid vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen treden in werking op de veertiende dag na de dag waarop de algemene vergadering tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft besloten. In de statuten, in een reglement of bij besluit van de algemene vergadering kan een andere datum van inwerkingtreden worden bepaald, doch niet eerder dan nadat publicatie in de officiële mededelingen. Van een nieuw reglement, van een wijziging van een reglement en van een uitvoeringsbesluit wordt in de officiële mededelingen of op andere wijze mededeling aan de leden gedaan met vermelding van de datum van inwerkingtreding.</span>
4. In gevallen waarin de statuten en een reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Ieder lid wordt geacht de statuten en alle reglementen te kennen, waaronder begrepen de wedstrijdbepalingen en de op grond van het Dopingreglement gepubliceerde dopinglijsten, alsmede alle mededelingen die als officiële mededelingen zijn gepubliceerd. Het bondsbestuur van de NDB kan de dopinglijsten via internet bekend maken.</span>


__Artikel 22: WIJZIGING VAN STATUTEN__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste drie weken.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Een wijziging van de statuten treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan het bondsbestuur van de NDB.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statuten­wijziging hebben gedaan, moeten ten minste drie weken vóór de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen en welke is voorzien van een toelichting, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts door de algemene vergadering met ten minste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen worden genomen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Het bepaalde in lid 3 en 4 is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het bestuur bevoegd, dat bevoegd is de vereniging te vertegenwoordigen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van het Handelsregister waarin de vereniging is ingeschreven.</span>

__Artikel 23: ONTBINDING EN VEREFFENING__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen in een daartoe speciaal bijeengeroepen algemene vergadering. Het bepaalde in het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Indien de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging heeft besloten, treden de leden van het bestuur als vereffenaar op, tenzij de algemene vergadering de vereffening aan een derde opdraagt.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, wordt aan de naam toegevoegd "in liquidatie".</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. De algemene vergadering benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden van de vereniging zal bewaren gedurende zeven jaar na afloop der vereffening. De algemene vergadering kan de bewaarder een bewaarloon toekennen. Is geen bewaarder aangewezen en is de laatste vereffenaar niet bereid te bewaren, dan kan de bevoegde kantonrechter op verzoek van een belanghebbende uit de leden een bewaarder aanwijzen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Bij besluit tot ontbinding beslist de algemene vergadering welke bestemming aan het batig saldo wordt gegeven, nadat alle verplichtingen zijn vereffend. De bestemming dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de doelstelling van de vereniging.</span>

__Artikel 24: SLOTBEPALING__
In alle gevallen waarin de wet, de statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien

 

Toernooien

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Partners

barleduc bwcpictures dbdarts kledingcalculator vis zwaluw_reizen_logo3

Contactgegevens

Bossche Darts Competitie

p/a Korenbrugstraat 7

5211 EG 's-Hertogenbosch

organisatie@bdcdarts.info

© 2018 - 2022    Bossche Darts Competitie  ♦  Alle rechten voorbehouden    Disclaimer

Free Joomla! template by L.THEME