Inloggen Teambeheer
Facebook-pagina BDC
Nederlandse Darts Bond

De volgende promotie/degradatieregeling is opgesteld voor het seizoen 2014-2015:

Promotie    
Eerste- naar Eredivisie 2 nummers 1 beste nummer 2*
Tweede- naar Eerste divisie 4 nummers 1 2 beste nummers 2*
Derde- naar Tweede divisie 7 nummers 1 5 beste nummers 2*
Vierde- naar Derde divisie 5 nummers 1 en 2 4 beste nummers 3*


* wordt bepaald door middel van promotiewedstrijden

Degradatie  
Ere- naar Eerste divisie nummers 10, 11 en 12 (3 teams)
Eerste- naar Tweede divisie nummers 10, 11 en 12 (6 teams)
Tweede- naar Derde divisie nummers 10, 11 en 12 (12 teams)
Derde- naar Vierde divisie Nummers 11 en 12 (14 teams)

 

[[Jeugdreglement#doel jeugd|Doel jeugd-darten]]
[[Jeugdreglement#jeugdleden|Jeugdleden]]
[[Jeugdreglement#jeugdcommissie|Jeugdcommissie]]
[[Jeugdreglement#taken|Taken jeugdcommissie]]
[[Jeugdreglement#overige jeugd|Overige bepalingen]]


__[[#doel jeugd]]DOEL JEUGD-DARTEN__
Doel van het jeugddarten binnen de BDC is d.m.v. organisatie en begeleiding, de ontwikkeling en het stimulering van het darten door jeugd te bevorderen, in de breedste zin van het woord.

__[[#jeugdleden]]JEUGDLEDEN__
1. Alle personen die aan het begin van het seizoen nog geen 18 jaar en/of lid zijn van de BDC.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Men is lid van de BDC indien men de verschuldigde contributie heeft betaald, en men in het bezit is van de BDC-ledenpas.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Jeugdleden die aan het begin van het nieuwe seizoen 18 zijn geworden, dienen zich bij een team van de reguliere competitie in te schrijven. Het is niet toegestaan om dan alsnog aan een jeugdactiviteit deel te nemen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Jeugdleden die tijdens het seizoen 16 worden mogen zich, na 16 geworden te zijn, overschrijven naar een team in de reguliere competitie, mits voor aanvang van de laatste 6 competitiewedstrijden. Het verschil in contributie dient te allen tijden te worden betaald.</span>
5. Jeugdleden zijn niet gerechtigd om zitting te hebben in de ALV.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. De contributie voor de jeugd wordt ieder seizoen, door de voorafgaande ALV in het voorjaar, bepaald. Indien hierover geen beslissing binnen deze ALV wordt genomen, dan wordt de contributie ongewijzigd overgenomen.</span>

__[[#jeugdcommissie]]JEUGDCOMMISSIE__
1. De Jeugdcommissie bestaat uit een aantal personen van minimaal 18 jaar.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Alle jeugdcommissieleden dienen lid te zijn van de BDC. Men is lid van de BDC indien men ingeschreven staat bij een dartteam van de reguliere competitie. Indien men geen lid is van een team, dient men niet-aktief lid te worden, door het contributiebedrag te betalen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Men dient een bewijs van goed gedrag aan het bestuur van de BDC te kunnen overhandigen voordat men jeugdcommissielid kan worden. Dit bewijs kan men bij de burgemeester (stads- of gemeentekantoor) van de desbetreffende woonplaats aanvragen. Dit bewijs is nodig vanuit een algemeen advies aangaande het begeleiden van kinderen. De kosten van deze eenmalige aanvraag worden vergoed.</span>

__[[#taken]]TAKEN JEUGDCOMMISSIE__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. De begeleiding van de jeugd tijdens BDC-, SDOB- en NDB-activiteiten, in de ruimste zin van het woord.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Het organiseren van reguliere dartmiddagen. Deze bestaan uit trainingsmiddagen en/of competitiemiddagen. Bij voorkeur worden deze iedere week of iedere twee weken gehouden.</span>
3. Het organiseren van 6 jeugdrankingtoernooien per seizoen. Dit in overleg met de
Ranking­commissie.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. De selectie van één (of meerdere) jeugdteam(s) voor landelijke competitie (NDB) en/of Brabantse Competitie (SDOB). Hierbij behoort ook het aanstellen van captain(s) vanuit de Jeugdcommissie. Dit in overleg met de Selectiecommissie.</span>
5. De promotie van de jeugdactiviteiten, in overleg met de Promotiecommissie.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Het aanstellen van een centraal aanspreekpersoon vanuit de Jeugdcommissie richting ouders, bestuur en derden.</span>
7. Het aanleggen van een ledenadministratie in overleg met de bestuurssecretaris.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. Het opstellen van een Huishoudelijk Reglement met zogenaamde “gedragscodes” voor jeugd-en commissieleden tijdens de diverse activiteiten. Dit in overleg met het bestuur.</span>

__[[#overige jeugd]]OVERIGE BEPALINGEN__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. In alle zaken die niet in bovenstaande punten naar behoren worden uiteengezet, kan men zich refereren aan de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de BDC.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Indien statuten en Huishoudelijk Reglement dan nog geen uitsluitsel geven, beslist in deze het bestuur van de BDC.</span>

 

Onderstaande concept-rankingreglement is van toepassing op de ranking van seizoen 2013-2014.

**Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN**
1. Het Bestuur kan de in dit reglement aan haar opgedragen taken en bevoegdheden overdragen aan een door haar te benoemen toernooicommissie.
2. Voorts gelden alle spelregels en reglementen van de B.D.C.

**Artikel 2: DEELNAME**
1. B.D.C.-rankingtoernooien zijn alleen voor, niet-geschorste, BDC-leden toegankelijk, met een minimum leeftijd van 16 jaar.
2. Rankingpunten worden slechts aan leden van de B.D.C. toegekend, mits zij zich bij inschrijving hebben gelegitimeerd middels hun (vervangende) ledenpas.
3. De toernooileiding kan deelnemers aan een B.D.C.-rankingtoernooi uitsluiten van deelname aan dat toernooi. Dit besluit dient met redenen omkleed te worden.
4. B.D.C.-rankingtoernooien en B.D.C.-rankinglijsten kennen in beginsel geen onderscheid tussen dames en heren.

**Artikel 3: ORGANISATIE / TOERNOOILEIDING**
1. Het Bestuur draagt zorg voor de toernooileiding en alle benodigde administratieve middelen. Het Bestuur draagt zorg voor ontwerp, vermenigvuldiging en verspreiding van de posters als bedoeld in Artikel 6. Tevens draagt het Bestuur zorg voor de aanschaf van de prijzen die op elk toernooi worden uitgereikt.

**Artikel 4: VEREISTEN LOCATIE**
1. B.D.C.-rankingtoernooien dienen te worden gehouden in een daartoe geschikte speelgelegenheid zulks ter beoordeling door het Bestuur. De beheerder van de speelgelegenheid draagt zorg voor de opstelling van tenminste 8 geschikte wedstrijdbanen, elk voorzien van goede verlichting en een oche. De banen dienen om 12:00 uur (zondag) / 19:00 uur (zaterdag) uiterlijk volledig speelklaar te zijn opgesteld. Er dienen voldoende (reserve-) krijt en/of stiften en wissers aanwezig te zijn. De lokaliteit dient te beschikken over een geluidsinstallatie met een microfoon. Er dient voldoende ruimte te zijn voor een wedstrijdtafel. Tevens moet er voldoende ruimte overblijven voor de aanwezigen zodat spelers zo weinig mogelijk hinder kunnen ondervinden.
2. De beheerder van de locatie dient mede zorg te dragen voor een vlot en ordelijk verloop van het toernooi. Tevens dienen hij en zijn personeel behulpzaam te zijn bij de planning en voorbereiding van het toernooi.

**Artikel 5: INSCHRIJFGELDEN**
1. Het inschrijfgeld wordt per seizoen vastgesteld door het bestuur.
2. Alle inschrijfgelden komen ter beschikking van de B.D.C.

**Artikel 6: OPENBAARMAKING**
1. B.D.C.-rankingtoernooien worden minimaal 2 weken van tevoren in de openbaarheid gebracht door middel van het verspreiden van posters in iedere gelegenheid, waar deelgenomen wordt aan de competitie van de B.D.C.

**Artikel 7: TOERNOOIDAGEN / AANVANGSTIJDEN**
1. Per seizoen bepaalt het bestuur hoeveel reguliere B.D.C.-rankingtoernooien er gehouden zullen worden. Daarnaast zal er een eindtoernooi gehouden worden.
2. B.D.C.-rankingtoernooien zullen in beginsel een maal per maand plaatsvinden in de maanden september, oktober, november, december, januari, februari, maart en april.
3. B.D.C.-rankingtoernooien beginnen tussen 13:15 en 13:30 uur (zondag) / 20:15 en 20:30 uur (zaterdag).
4. Voor deelname kan tot 13:00 uur (zondag) / 20:00 uur (zaterdag) worden ingeschreven.

**Artikel 8: VERPLICHTINGEN SPELERS**
1. Na oproeping door de toernooileiding dienen spelers zich binnen vijf minuten naar de aangegeven baan te begeven. Indien een speler te laat is, dan wordt hij tot verliezer van de partij verklaard.
2. Na afloop dient de winnaar de uitslag terstond en correct mede te delen bij de wedstrijdtafel.
3. Binnen een knock-out systeem is de verliezer is verantwoordelijk voor het correct schrijven van de eerstvolgende partij.
4. Binnen een poule systeem wijst de toernooileiding de verantwoordelijke aan voor het correct schrijven van de eerstvolgende partij.
5. Bij overtreding van deze regels worden de behaalde punten tijdens dat toernooi ontnomen.

**Artikel 9: SPELTYPE**
1. Een B.D.C.-rankingtoernooi wordt gespeeld volgens het B.D.C.-rankingtoernooi schema.
2. Bij minder dan 33 deelnemers in het hoofdtoernooi wordt er voorafgaand eerst een poulesysteem gespeeld met 3 of 4 deelnemers per poule. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de winnaarsronde. De overige deelnemers voor de verliezersronde.
3. Bij meer dan 32 deelnemers wordt er voorafgaand eerst een voorronde gespeeld. Een ieder die zijn eerste wedstrijd wint, plaatst zich voor de winnaarsronde. Een ieder die zijn eerste wedstrijd verliest plaats, plaats zich voor de verliezersronde. Een bye geldt niet als eerste wedstrijd.
4. De spelvorm in de poules is: 501, best of three legs, open start, dubbel finish.
5. De spelvorm in de voorronde en in de winnaarsronde is: 501, best of five legs, knock-out, open start, dubbel finish, in de halve finale winnaarsronde 501 best of 7 legs en in de finale 501 b.o. 5 b.o. 3 sets.
6. De spelvorm in de verliezersronde is: 501, best of five legs, knock-out, open start, dubbel finish, in de halve finale verliezersronde 501 best of 5 en in de finale 501 b.o. 3 b.o. 3 sets.
7. De spelvorm in het damestoernooi is: 501, best of three legs, knock-out, open start, dubbel finish, in de halve finale en finale 501 best of five legs.
8. De winnaar van de toss start de oneven legs en sets.
9. De toernooileiding houdt zich het recht voor spelvormen aan te passen.

**Artikel 10: PUNTENVERDELING**
1. Puntenverdeling winnaarsronde:
|||| **t/m 32 deelnemers** ||  |||| **33 t/m 64 deelnemers** ||  |||| **Vanaf 65 deelnemers** ||
|| **Plaats** || **Punten** ||  || **Plaats** || **Punten** ||  || **Plaats** || **Punten** ||
|| 1 || 13 ||  || 1 || 15 ||  || 1 || 17 ||
|| 2 || 9 ||  || 2 || 11 ||  || 2 || 13 ||
|| 3 & 4 || 7 ||  || 3 & 4 || 9 ||  || 3 & 4 || 11 ||
|| 5 t/m 8 || 5 ||  || 5 t/m 8 || 7 ||  || 5 t/m 8 || 9 ||
|| 9 t/m 16 || 3 ||  || 9 t/m 16 || 5 ||  || 9 t/m 16 || 7 ||
||  ||  ||  || 17 t/m 32 || 3 ||  || 17 t/m 32 || 5 ||
||  ||  ||  ||  ||  ||  || 33 t/m 64 || 3 ||
2. Puntenverdeling verliezersronde:
|||| **t/m 32 deelnemers** ||  |||| **33 t/m 64 deelnemers** ||  |||| **Vanaf 65 deelnemers** ||
|| **Plaats** || **Punten** ||  || **Plaats** || **Punten** ||  || **Plaats** || **Punten** ||
|| 1 || 5 ||  || 1 || 6 ||  || 1 || 7 ||
|| 2 || 4 ||  || 2 || 5 ||  || 2 || 6 ||
|| 3 & 4 || 3 ||  || 3 & 4 || 4 ||  || 3 & 4 || 5 ||
|| 5 t/m 8 || 2 ||  || 5 t/m 8 || 3 ||  || 5 t/m 8 || 4 ||
|| 9 t/m 16 || 1 ||  || 9 t/m 16 || 2 ||  || 9 t/m 16 || 3 ||
||  ||  ||  || 17 t/m 32 || 1 ||  || 17 t/m 32 || 2 ||
||  ||  ||  ||  ||  ||  || 33 t/m 64 || 1 ||
4. Overige puntenverdeling:
a. Degene met een 180-score krijgt 1 punt extra (per persoon maximaal 1 punt per toernooi).
b. Degene die vanaf 100 tot en met 130 punten finisht krijgt hiervoor 1 punt. Degene die vanaf 131 tot en met 160 punten finisht krijgt hiervoor 2 punten. Degene die vanaf 161 of hoger finisht krijgt hiervoor 3 punten. Per persoon verkrijgt men deze bonuspunten slechts eenmaal per toernooi, en wel voor de hoogst geworpen finish.
c. Degene die de hoogste finish van het toernooi gooit krijgt tevens 1 extra punt, mits 100 of meer. Indien meerdere personen deze finish op hun naam hebben staan, ontvangen allen dit extra punt.

**Artikel 11: DAGPRIJZEN**
1. Het totale prijzengeld van een toernooi is afhankelijk van het aantal deelnemers.
2. Het volledige inschrijfgeld wordt aangewend als prijzengeld, met een maximum van 250 euro.
3. Indien er meer dan 250 euro aan inschrijfgeld is, dan wordt dit restbedrag in de prijzenpot van eindtoernooi/eindranking gestopt.
//**4. De verdeling van het prijzengeld over winnaars- en verliezersronde wordt nog hier bekend gemaakt.**//

**Artikel 12: EINDTOERNOOI**
1. Nadat de reguliere toernooien zijn gespeeld worden de 16 hoogst genoteerde spelers uitgenodigd voor het eindtoernooi.
a. Hierbij mag men maximaal maar 2 reguliere toernooien gemist hebben.
2. Aan deelname aan het eindtoernooi is geen inschrijfgeld verbonden.
3. Toernooivorm:
a. De 16 spelers worden in 4 poules ingedeeld waarbij de eerste 8 geseeded zijn.
b. De spelvorm in de poules is: 501, best of five legs, open start, dubbel finish.
c. De nummers 1 en 2 van iedere poule gaan door naar de knock-out fase.
d. De spelvorm in knock-out fase is: 501, best of five legs, knock-out, open start, dubbel finish, in de halve finale 501 b.o. 7 en in de finale 501 b.o. 5 b.o. 3 sets.
4. Puntentelling:
|| **Plaats** || **Punten** ||
|| 1 || 26 ||
|| 2 || 18 ||
|| 3 & 4 || 14 ||
|| 5 t/m 8 || 10 ||
|| 9 t/m 16 || 6 ||
5. De in het eindtoernooi behaalde aantal punten worden opgeteld bij de punten van de reguliere toernooien. Dit levert de uiteindelijke eindranking op.

**Artikel 13: BEPALING EINDRANKING**
Nadat de reguliere toernooien en het eindtoernooi zijn gespeeld kan de eindranking bepaald worden.
Deze wordt op de volgende wijze bepaald:
|| (1) || Totaal aantal behaalde punten (regulier + eindtoernooi) || aflopend gesorteerd ||
||  || Bij gelijke stand: ||  ||
|| (2) || Aantal behaalde punten op het eindtoernooi || aflopend gesorteerd ||
||  || Bij gelijke stand: ||  ||
|| (3) || Aantal deelnames aan de reguliere toernooien || oplopend gesorteerd ||
Indien 2 (of meerdere spelers) dan nog steeds gelijk eindigen, dan delen zij de plaats (en het eventueel daaraan gekoppelde prijzengeld).

**Artikel 14: TOTALE PRIJZENPOT EINDTOERNOOI EN EINDRANKING**
1. De BDC stort 500 euro in de totale prijzenpot van eindtoernooi en eindranking.
2. De prijzenpot wordt aangevuld met het surplus aan inschrijfgeld (zie artikel 11, lid 3) tot een maximum van 750 euro.
3. Van de totale prijzenpot wordt 1/3-deel in het prijzengeld van het eindtoernooi gestopt.
4. Van de totale prijzenpot wordt 2/3-deel in het prijzengeld van de eindranking gestopt.

**Artikel 15: PRIJZEN(GELD) EINDRANKING**
//**De verdeling van het prijzengeld wordt nog hier bekend gemaakt.**//

**Artikel 16: PRIJZEN(GELD) EINDRANKING**
//**De verdeling van het prijzengeld wordt nog hier bekend gemaakt.**//

**Artikel 17: CHAMPIONS LEAGUE OF DARTS**
De 2 beste heren van de eindranking, die voldoen aan alle door de CLoD-organisatie gestelde eisen, ontvangen namens de BDC een startbewijs voor het eerst volgende landelijke CLoD-toernooi.
De beste dame van de eindranking, die voldoet aan alle door de CLoD-organisatie gestelde eisen, ontvangt namens de BDC een startbewijs voor het eerst volgende landelijke CLoD-toernooi.

 

Alle competitiewedstrijden, rankingtoernooien en andere dartsactiviteiten binnen de BDC zijn onderhevig aan het volgende reglement.

__Artikel 1: ALGEMENE SPELREGELS__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. De spelers zorgen er zelf voor darts bij zich te hebben. De lengte van een dart bedraagt maximaal 30,5 centimeter. Het gewicht van de dart is maximaal 50 gram. De dart moet bestaan uit een punt in de vorm van een naald, welke vast zit in de barrel. Aan het eind van de barrel zit de shaft met de flight, bestaande uit maximaal vier onderdelen (shaft, top, flight, en flightprotector).</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. De spelers hebben het recht de hoogte van het dartbord en de afstand tot de oche te laten controleren. Dit moet voor aanvang van de wedstrijd gebeuren, tijdens de wedstrijd is commentaar hierop niet meer mogelijk.</span>
3. Het dartbord moet voldoen aan de volgende eisen:
a. in goede staat zonder beschadigingen;
b. volkomen vlak;
c. de draden moeten goed zichtbaar zijn;
d. de nummering aanwezig en op de juiste wijze aangegeven;
e. de dubbel twintig moet rood zijn.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. De roos van een dartbord moet zich op een hoogte van 173 centimeter bevinden (plus of min 1 centimeter), verticaal gerekend ten opzichte van de oche.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. De oche is de werpdrempel op de vloer van minimaal 61 cm lang en 3,8 cm hoog, waarvan de achterkant zich bevindt op 237 cm, horizontaal gerekend ten opzichte van de voorkant van het dartbord. Deze oche dient goed vast te liggen. De dartbaan dient ter hoogte van de oche indien mogelijk ten minste 140 centimeter breed te zijn. Er mogen zich op de baan geen obstakels bevinden.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte kunnen zijn van de score. Deze wordt aangetekend op een scorebord voor de vermelde oche dat duidelijk voor de spelers opgehangen moet zijn. Het scorebord moet bij voorkeur opgehangen zijn naast het dartbord.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. Het dartbord moet zijn voorzien van een goede verlichting welke moet worden geleverd door 2 spots.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. De partijen dienen te worden gespeeld zoals de wedstrijdformulieren van de BDC dat aangeven.</span>
9. De wedstrijd dient aan te vangen om 20:00 uur, met een maximale uitloop tot 20:30 uur.
10. De maximale duur van een pauze tussen 2 partijen, is 5 minuten.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">11. Alle spelers en teams dienen zich te houden aan het reglement en aan eventueel aanvullende regels zoals omschreven in/op deelnameformulieren, programma's e.d.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">12. Een tegenstander moet zich ten minste 50 centimeter achter de speler, die op dat moment aan de beurt is, bevinden. Tevens dienen tegenstanders en toeschouwers naast de baan voldoende ruimte te laten.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">13. Van spelers en/of omstanders wordt verwacht dat zij de werpende speler beslist niet hinderen. (bijvoorbeeld toeroepen hoe of wat gegooid moet worden, overdreven roken enz.)</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">14. De spelvolgorde van een bekerwedstrijd wordt bepaald door een eenmalige loting met behulp van een munt. In de competitie begint het uitspelende team de eerste partij.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">15. Alle prijzen die aan een speler of team worden uitgereikt mogen worden behouden, tenzij het om wisselprijzen gaat. Deze moeten op verzoek van de organisatie direct worden geretourneerd.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">16. Spelers dienen zich te houden aan aanwijzingen van bestuursleden of officials, aangewezen door het Bestuur alsmede aan aanwijzingen gegeven door het bestuur of officials van de organiserende club.</span>
17. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

__Artikel 2: DE WORP__
1. Alle darts moeten bovenhands geworpen worden, met en uit de hand van de speler.
2. Een worp bestaat uit 3 darts, tenzij met minder dan 3 darts gefinisht kan worden.
3. Een dart die over de oche valt, nadat de worp is ingezet, wordt als geworpen beschouwd.

__Artikel 3: DEELNAME COMPETITIE__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Deelname aan de competitie is uitsluitend mogelijk voor teams van minimaal 4 en maximaal 15 geregistreerde spelers.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Uit hun midden wijzen de voor een team geregistreerde spelers een aanvoerder aan, welke geacht wordt aan de uit deelname aan de competitie voortvloeiende verplichtingen van het team te voldoen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Opstelling in een gewenst team geschiedt uitsluitend met toestemming van de aanvoerder van dat team.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Deelname aan de competitie of wedstrijden in welke vorm dan ook, kan pas geschieden nadat de contributie of het inschrijfgeld zijn voldaan, en een teampas en ledenpas is afgegeven. Tijdens het verloop van de competitie kunnen er alleen nieuwe spelers aan een team worden toegevoegd mits ze vóór aanvang van speelweek 12 zijn ingeschreven. Men dient rekening te houden met een doorlooptijd van 2 weken voor het aanmaken van een nieuwe ledenpas.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Als enig geldend legitimatiebewijs tijdens BDC evenementen worden een geldige BDC-ledenpas of de vervangende BDC-ledenpas aangemerkt. De BDC-ledenpas wordt uitgereikt nadat aan de verplichtingen, betreffende het lid worden van de BDC, is voldaan.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. De vervangende BDC-ledenpas kan op afspraak worden afgehaald bij een der bestuursleden, tegen een vergoeding van € 2,00. Deze pas is slechts geldig voor de op de pas vermelde wedstrijd en datum. Na de wedstrijd dient deze pas met het wedstrijdformulier te worden opgestuurd naar de wedstrijdleiding. De vervangende BDC-ledenpas is strikt persoonlijk en kan slechts worden aangevraagd voor een geregistreerd BDC-lid.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. De kosten voor de vervangende BDC-ledenpas zijn cumulatief, met andere woorden de eerste keer worden de kosten eenmaal in rekening gebracht, de tweede keer tweemaal en de derde keer driemaal. Men kan per persoon maximaal 3 keer een vervangende pas aanvragen. De vierde keer zal een nieuwe BDC-ledenpas moeten worden aangevraagd. De kosten hiervan bedragen € 10,00.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. De minimale leeftijd om deel te mogen nemen aan de aktiviteiten van de BDC, anders dan jeugdaktiviteiten bedraagt 16 jaar.</span>


__Artikel 4: TEAMS__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Een speler mag slechts voor 1 team geregistreerd staan en dus niet voor een ander team spelen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Een speler mag ten hoogste eenmaal per seizoen van team wisselen. Aanvraag dient te geschieden volgens het "Mutatieformulier" en dient ter goedkeuring te worden ingeleverd bij het Bestuur. Na goedkeuring kan de wisseling plaatsvinden.</span>
3. Spelers kunnen van team verwisselen mits dit vóór aanvang van speelweek 12 geschiedt.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Naamswijziging en/of wisseling van speelgelegenheid is pas na toestemming van het bestuur toegestaan.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Een team mag in een wedstrijd gebruik maken van 2 invallers, welke op het wedstrijdformulier geregistreerd moeten zijn als spelers van dat team.</span>
6. De invaller(s) mag/mogen pas worden ingezet na afloop van de eerste vier partijen.
7. De speler, die door een invaller is vervangen, mag niet meer deelnemen aan die wedstrijd.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. De aankondiging om gebruik te willen maken van een invaller dient tussen de partijen te geschieden.</span>

__Artikel 5: AFWEZIGHEID__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Een wedstrijd kan worden aangevangen met een onvolledig team. De ontbrekende speler(s) wordt/worden geacht al zijn/hun darts buiten het bord te hebben geworpen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Een team dat te laat komt voor een bekerwedstrijd, verliest de wedstrijd, indien van het te laat komen melding is gemaakt op het wedstrijdformulier door de aanvoerder van de tegenpartij en dit is bevestigd door getuigen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Een team dat te laat komt voor een competitiewedstrijd, wordt geacht afwezig te zijn geweest, indien van het te laat komen melding is gemaakt op het wedstrijdformulier door de aanvoerder van de tegenpartij en dit is bevestigd door getuigen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Ingeval van afwezigheid, te laat komen zoals vermeld in Artikel 5 lid 3 of afmelding volgens Artikel 5 lid 4 kan de wedstrijdleiding beslissen dat de wedstrijd niet meer wordt gespeeld. Het schuldige team (of teams) krijgt 9 punten in mindering. Het benadeelde team krijgt op het eind van het seizoen het gemiddelde aantal punten dat zij heeft behaald plus een punt extra, met een minimum van 5 en een maximum van 9 punten.</span>
5. Verzetten van wedstrijden:
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> a Meer dan een week voor de speeldag kan een wedstrijd in goed overleg verzet worden. Hiervoor heeft men zich te houden aan de volgende regels:</span>
<span style="margin-left: 70.9pt; text-indent: -70.9pt;"> 1) Het team dat de wedstrijd wil verzetten moet met het vaststellen van een nieuwe datum rekening houden met de voorkeur van het andere team.</span>
<span style="margin-left: 70.9pt; text-indent: -70.9pt;"> 2) De wedstrijd dient binnen 5 speelweken gespeeld te worden, waarbij de oorspronkelijke speelweek als eerste van deze 5 speelweken geteld moet worden. Wordt de wedstrijd niet binnen 5 speelweken gespeeld krijgen __BEIDE__ teams 1 strafpunt. Dit om te voorkomen dat één van de teams tegenwerkt om de wedstrijd te spelen. Bij een 2e overtreding van deze regel volgt een straf van 2 strafpunten, bij een 3e overtreding 3 strafpunten enz.</span>
<span style="margin-left: 71.25pt; text-indent: -71.25pt;"> 3) Het verzetten van een wedstrijd moet altijd aan de wedstrijdleiding doorgegeven worden door BEIDE captains. Het team dat dit niet of na de geplande speelweek van de wedstrijd doet krijgt 1 strafpunt.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> b. Binnen een week voor de speeldag kan de wedstrijd niet verzet worden. Uitzondering op deze regel is als BEIDE captains het verzetten van de wedstrijd in goed overleg goedkeuren. Verder gelden voor het verzetten van de wedstrijd de normale bovengenoemde regels. Het verzetten van een wedstrijd moet altijd aan de wedstrijdleiding doorgegeven worden door BEIDE captains</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -35.45pt;"> c. Een wedstrijd in de bekercompetitie kan verzet worden maar moet wel in dezelfde speelweek gespeeld worden. Wil een team een bekerwedstrijd verzetten en er is in de desbetreffende speelweek geen mogelijkheid om de wedstrijd te verzetten moet de wedstrijd gespeeld worden op een door de wedstrijdleiding vastgestelde datum.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -35.45pt;"> d. In de laatste 5 speelweken dienen de wedstrijden te worden gespeeld voor de eerstvolgende competitieronde. Indien een wedstrijd uit de laatste 5 speelweken niet op tijd is gespeeld wordt de uitslag door de wedstrijdleiding op 0-0 bepaald. Wedstrijden uit de speelweken 1 t/m 17 die niet vóór het begin van de 18e speelweek zijn gespeeld worden door de wedstrijdleiding op 0-0 bepaald. In bijzondere gevallen kan het Bestuur anders beslissen.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -35.45pt;">e.</span>Maximaal mag een team drie maal een competitiewedstrijd verzetten. Aan het verzetten van een vierde wedstrijd wordt 1 strafpunt toegekend. Voor een vijfde
wedstrijd 2 strafpunten, voor een zesde wedstrijd 3 strafpunten etc. etc. Het betreft hier alleen de teams die de verzetting aanvragen, niet de tegenstanders. Bekerwedstrijden worden niet meegeteld. In bijzondere gevallen kan het bestuur anders beslissen.
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -35.45pt;"> f. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor in uitzonderlijke gevallen een nieuwe wedstrijddatum vast te stellen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Een team dat tweemaal voor een vastgestelde beker- en/of competitiewedstrijd afwezig is geweest, wordt uit de beker en competitie genomen. Spelers van dit team mogen de eerste 10 speelweken niet aan de BDC competitie en bekercompetitie deelnemen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. Alle, door het uit de competitie gezette team gespeelde competitiewedstrijden, worden 0-0 verklaard.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. Door het systeem van invullen van ledenpassen op het wedstrijdformulier, zoals vermeld in Artikel 6 lid 2, zijn beide aanvoerders verantwoordelijk voor een correct ingevuld wedstrijdformulier. Hierdoor kunnen beide teams dan ook aansprakelijk worden gesteld bij het nemen van eventuele (straf-) maatregelen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">9. Ingeval frauduleuze handelingen worden gesignaleerd ten aanzien van wedstrijdformulieren of ledenpassen dient het Bestuur een klacht in bij de Tuchtcommissie.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">10. Een speler is niet gerechtigd aan de competitie- en/of bekerwedstrijden deel te nemen wanneer hij geen geldig BDC-legitimatiebewijs kan overleggen. Als geldig BDC-legitimatie­bewijs worden de (geldige) BDC-ledenpas en/of de vervangende BDC-ledenpas aangemerkt.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">11. Een speler is tevens ongerechtigd aan competitie- en/of bekerwedstrijden deel te nemen wanneer hij geschorst is of uitgesloten van deelname aan BDC-evenementen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">12. Het team waarin een niet gerechtigde speler meespeelt, verliest het aantal behaalde punten in die betreffende wedstrijd. Tevens kan de wedstrijdleiding een klacht indienen bij de Tuchtcommissie. De tegenpartij krijgt 1 punt in mindering wegens het onjuist invullen van het wedstrijdformulier.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">13. Indien een speler of team wordt geschorst zal de spelerspas en/of teampas door het Bestuur worden ingevorderd.</span>

__Artikel 6: WEDSTRIJDFORMULIEREN__
1. Alleen door de BDC uit te geven wedstrijdformulieren zijn geldig.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Beide aanvoerders moeten voor aanvang van de wedstrijd de namen van de spelers op een wedstrijdformulier invullen. Vervolgens geven de aanvoerders elkaar de teampas en de ledenpassen van de spelers die zij die wedstrijd willen opstellen, dus inclusief reserves. Op de formulieren vullen zij dan voor de tegenstander in het pasnummer van de spelers en reserves. Beide teams vullen dus een wedstrijdformulier in.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Aan het eind van de wedstrijd wordt het formulier volledig ingevuld en door beide aanvoerders ondertekend. Indien een formulier niet volledig of onjuist is ingevuld wordt bij beide teams 1 punt in mindering gebracht. De wedstrijdformulieren dienen tot de start van het volgende seizoen bewaard te blijven door de aanvoerder, en dienen op aangeven van bestuur, tuchtcommissie dan wel wedstrijdleiding overlegd te worden.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Uitslagen dienen binnen 48 uur, tellend vanaf 24:00 uur van de wedstrijd­speeldag, via de daartoe aangegeven website te zijn doorgegeven. Beide aanvoerders van de teams zijn hiervoor verantwoordelijk.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Op deze website is ruimte beschikbaar voor het invullen van op- of aanmerkingen inzake hoogste score en hoogste finish.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Op deze website is er ruimte om op- of aanmerkingen te maken inzake gespeelde wedstrijden, speelcondities of overige relevante zaken.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. Het controleren van uitslagen zal steekproefsgewijs plaatsvinden. Iedere wedstrijdleider bepaalt zijn eigen steekproef. Overtredingen worden besproken in het periodiek overleg van de wedstrijdleiders.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. Indien uitslagen onvolledig/foutief/te laat zijn ingevuld dan gelden de volgende strafmaatregelen:</span>
- 1e overtreding : 1 strafpunt
- 2e overtreding : 2 strafpunten
- 3e overtreding : 3 strafpunten
- enzovoorts.
Hierbij in acht neming dat: indien er binnen één controlemoment voor een team meerdere gelijke overtredingen worden geconstateerd, dat deze overtredingen allen dezelfde strafmaat worden opgelegd.
9. De volgende onregelmatigheden leveren bovenstaande strafpunten op:
- pasnummer(s) is/zijn niet ingevuld en/of niet correct.
- naam/namen is/zijn niet ingevuld en/of niet correct.
- uitslagen zijn niet goed ingevuld of formulieren wijken van elkaar af. Bellen met captains van de teams om juiste uitslag te achterhalen.
Het spreekt voor zich dat beide teams 1 strafpunt (of meer, afhankelijk van het aantal eerder onjuist ingevulde uitslagen) krijgen.
10. Indien een team doelbewust een uitslag invoert van een wedstrijd die niet gespeeld is, dan kan het bestuur en de tuchtcommissie het team per direct uitsluiten van deelname aan de competitie en/of BDC-evenementen lopende het seizoen.

__Artikel 7: SCHEIDSRECHTER / WEDSTRIJDOFFICIAL__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Het opschrijven van de score wordt uitgevoerd door één of meerdere scheidsrechters, die worden geleverd door het thuisspelende team, of aangewezen na overleg met de aanvoerders.</span>
2. Het Bestuur of de beide aanvoerders kunnen neutrale scheidsrechters aanstellen.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Tijdens het werpen van de darts blijft de scheidsrechter onbeweeglijk staan. Hij mag geen aanwijzingen geven.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Een speler mag op elk moment van zijn beurt aan de scheidsrechter vragen wat hij heeft gegooid en/of hoeveel nog gegooid moet worden. De scheidsrechter mag echter beslist niet zeggen hoe de speler kan finishen.</span>
5. De score mag pas geschreven worden nadat de speler zijn 3 darts geworpen heeft.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Op het moment dat de derde dart het bord raakt, wordt de score geteld door het hardop uitspreken van de score door de scheidsrechter of door het hardop uitspreken van "telt", waarna de score kan worden opgeteld. Alle daarvoor uitgeketste en/of uitgevallen darts tellen niet mee in de score.</span>
7. Een dart die van het bord ketst, of eruit valt, wordt niet opnieuw geworpen.
8. Een dart telt als de punt in het bord zit of de punt het bord raakt.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">9. De "bed" die telt, is degene waar de dart binnendringt. Waar de dart eindigt is niet van belang zolang Artikel 7 lid 8 van toepassing is.</span>
10. Nadat de darts uit het bord zijn genomen, is geen beroep mogelijk op de behaalde score.
11. Beroep op een telfout is alleen mogelijk indien de fout nog zichtbaar is op het scorebord.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">12. De scheidsrechter let uiteraard op het zich correct houden aan de werpafstand. Indien een speler zich na een waarschuwing niet aan de officiële werpafstand houdt, kan de scheidsrechter de worp ongeldig verklaren. Deze worp mag niet worden overgespeeld. Hierop is geen beroep mogelijk.</span>

__Artikel 8: SCORE__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Alle 501, 701 of 1001 partijen, die moeten eindigen met een dubbel, eindigen wanneer met het werpen van een dubbel precies nul is bereikt. Is het aantal punten hoger dan nodig is om de leg te eindigen, of houdt men 1 punt over, dan blijft het aantal punten op het scorebord ongewijzigd.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Een tactics partij is gewonnen door die partij die het eerst alle getallen dicht heeft en niet achter staat in score.</span>


<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">__Artikel 9: OEFENING__</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Het wedstrijdbord moet gedurende de 15 voorafgaande minuten voor aanvang van de wedstrijd beschikbaar zijn voor alle spelers.</span>
2. Voor de aanvang van een partij heeft de speler er recht op met 6 darts te kunnen ingooien.

__Artikel 10: ROOKBELEID__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Spelers <span style="color: black;">en wedstrijdofficial is het niet toegestaan om te roken gedurende een wedstrijd, indien er niet gerookt mag worden in de speelgelegenheid.</span></span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Het<span style="color: black;"> spelen van een wedstrijd in een als rookruimte ingerichte ruimte binnen een speelgelegenheid is niet toegestaan.</span></span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Behalve i<span style="color: black;">ndien vanaf 15 minuten voor aanvang van een wedstrijd, gedurende de gehele wedstrijd, er in de gehele rookruimte niet gerookt wordt</span>.</span>

__Artikel 11: PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELING__
1. De opbouw van de divisies is als volgt:
a. de hoogste divisie is de enkelvoudige eredivisie;
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> b. daaronder volgt een tweevoudige eerste divisie, een viervoudige tweede divisie en een meervoudige derde en vierde divisie;</span>
c. in principe bestaat een divisie uit twaalf teams;
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> d. in de laagste divisie kan hiervan worden afgeweken wanneer het totaal van de deelnemende teams niet deelbaar is door twaalf.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Aan het begin van het seizoen stelt het Bestuur de promotie- en degradatieregeling vast aan de hand van de aan- en afmeldingen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. In het geval 2 of meerdere teams op een gelijke plaats zijn geëindigd, die voor promotie of degradatie in aanmerking komt, dan bepaalt het resultaat in punten van de onderlinge wedstrijden van de afgelopen competitie de onderlinge stand. In het geval ook hier een gelijke stand is behaald, wordt door middel van een wedstrijd of wedstrijden op neutraal terrein de onderlinge stand bepaald. In het geval ook dit onbeslist blijft, wordt door middel van loting de promotie- of degradatieplaats bepaald.</span>


__Artikel 12: STRAFBEPALINGEN__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. De wedstrijdleiding dient te handelen in de geest van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Wedstrijdreglement.</span>
2. De wedstrijdleiding kan een speler berispen.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. De wedstrijdleiding kan een aanvoerder ontheffen van zijn functie. Dit gebeurt altijd in overleg met het betreffende team.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. De wedstrijdleiding kan een verzoek tot schorsing van een lid indienen bij de Tuchtcommissie.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. De wedstrijdleiding kan minimaal 1 en maximaal 9 punten in mindering brengen op het totaal aantal punten behaald in de competitie.</span>
6. De wedstrijdleiding kan volgens artikel 6 lid 7, 8, 9 en 10 strafpunten opleggen.
7. De wedstrijdleiding kan een wedstrijd 0-0 verklaren en laten overspelen.
8. De wedstrijdleiding kan een wedstrijd 0-0 verklaren en niet laten overspelen.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">9. Het Bestuur en de Tuchtcommissie kunnen een team uitsluiten van deelname aan de competitie en/of BDC-evenementen lopende het seizoen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">10. Een team dat in totaal 15 strafpunten of meer in 1 seizoen krijgt, wordt resoluut uit de competitie genomen. Spelers van dit team mogen de eerstvolgende 10 speelweken na uitsluiting niet aan de BDC competitie en bekercompetitie deelnemen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">11. Tegen een door het Bestuur opgelegde straf kan men binnen 14 dagen in beroep gaan bij de Tuchtcommissie. Dit dient schriftelijk en met redenen omkleed te gebeuren.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">12. Als een team zich voor of tijdens de competitie terugtrekt mogen de spelers van dit team de eerste 10 speelweken na terugtrekking niet aan de BDC competitie en bekercompetitie deelnemen. In bijzondere gevallen kan het Bestuur anders beslissen.</span>

__Artikel 13: WIJZIGINGEN EN TOEVOEGINGEN__
<span style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;">1. Het Bestuur behoudt zich het recht voor deze spelregels te wijzigen respectievelijk aan te vullen.</span>

 

__Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN__
1. De ALV kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen.
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de ALV, mits 14 dagen van tevoren schriftelijk medegedeeld.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">3. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de Statuten.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">4. Door toetreding tot de vereniging verbindt ieder lid zich te onderwerpen aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de verder gestelde regels alsmede beslissingen van het Bestuur en de Tuchtcommissie.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">5. Indien een artikel in dit Huishoudelijk Reglement, het Wedstrijdreglement of het Ranking­reglement voor verschillende uitleg vatbaar is, is de mening van het Bestuur voor elk lid bindend.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">6. In die gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement, het Wedstrijdreglement of het Ranking­reglement niet voorzien beslist het Bestuur.</span>

__Artikel 2: BESTUUR__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Het Bestuur bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste uit 7 personen. De leden van het Bestuur zullen volgens rooster aftreden. Posities die in het Bestuur bezet moeten zijn: voorzitter, secretaris en penningmeester. Posities die door leden van het Bestuur bezet kunnen worden zijn: vice-voorzitter, 2e secretaris, 2e penningmeester, toernooi-organisator, wedstrijd-/ competitieleider, commissaris algemene zaken. Het Bestuur kan zich verder laten assisteren door commissies die voor speciale taken en/of gelegenheden worden gevormd, dit zowel op verzoek van het Bestuur als van de ALV.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Ten aanzien van de verantwoordelijkheden van het Bestuur in haar uitvoerende taken zij vermeld dat, waarin haar Statuten of Huishoudelijk Reglement niet is voorzien, het Bestuur gemachtigd is (indien deze zaken een dringend karakter hebben of in zaken waar een snelle oplossing belangrijk of aanbevelenswaardig is) handelend op te treden en/of uitspraken te doen, zulks naar inzicht van het Bestuur, en later hierover verantwoording af te leggen aan de ALV.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Het Bestuur verplicht zich om eenmaal per jaar een ALV uit te roepen. Kandidaatstellingen voor bestuursfuncties dienen 7 dagen voor het plaatsvinden van de ALV bij het secretariaat binnen te zijn. Kandidaten zullen op de ALV aan de leden bekend gemaakt worden.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het Bestuur of door ten minste 5 leden. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ALV.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. In zijn eerste bestuursvergadering na zijn verkiezing stelt het nieuw verkozen Bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan hetzij in het cluborgaan hetzij middels een schriftelijke kennisgeving mededeling aan alle leden.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 5 jaar na zijn verkiezing af, volgens een door het Bestuur op te maken rooster. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. De ALV kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen 3 maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap of door het bedanken als bestuurslid.</span>

__Artikel 3: BESTUURSTAKEN__
1. De afzonderlijke verplichtingen van de bestuursleden zijn:
a. De voorzitter is onder meer belast met:
1. de leiding van de bestuursvergaderingen;
2. de zorg voor het uitvoeren van alle besluiten in voormelde vergaderingen genomen;
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 3. de zorg voor de stipte naleving van Statuten, Huishoudelijk Reglement en overige regels.</span>
b. De secretaris is onder meer belast met:
1. de zorg voor de algehele correspondentie;
2. hij houdt het archief bij en houdt afschrift van de uitgaande stukken;
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 3. hij ontvangt alle binnengekomen stukken;</span>
4. hij geeft aan het eind van het seizoen een algemeen schriftelijk jaarverslag;
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 5. ingeval van aftreden draagt hij de gehele administratie alsmede alle aan de functie verbonden eigendommen van de vereniging over aan zijn opvolger;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -57pt;"> 6. hij draagt zorg voor het bijhouden van de ledenlijst of het register, uit welke de aard van elk lidmaatschap dient te blijken;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -57pt;"> 7. hij draagt zorg voor het registreren van genomen besluiten van het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -57pt;"> 8. hij ontvangt tevens de afschriften van de besluiten die door de commissies worden genomen.</span>
c. De penningmeester is onder meer belast met:
1. alle inkomsten en uitgaven;
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 2. het indienen van begrotingen, waaronder alle baten en lasten, alsmede het overleggen van een financieel jaarverslag;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 3. de voldoening van de rekeningen, welke het gevolg zijn van door het Bestuur genomen besluiten en de regeling van alle verdere betalingen een en ander tegen ontvangst van behoorlijke betalingsbewijzen; hij zal, zonder machtiging van de ALV, geen financiële verplichtingen aangaan, wanneer het totaalbedrag van de begroting wordt overschreden;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 4. de boekhouding van inkomsten en uitgaven, onder verplichting aan het Bestuur inzage te verstrekken van de boeken en de bescheiden en per jaar een overzicht van de financiële toestand te geven. Dit overzicht wordt ook ter beschikking van de Kascommissie gesteld;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 5. het opmaken van een balans per einde van het boekjaar en de baten- en lastenrekening over het afgelopen boekjaar, onder gehoudenheid alle daarop betrekking hebbende stukken en bescheiden ten minste 10 jaar te bewaren;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 6. betreffende de tekenbevoegdheid: een betalingsbewijs dient altijd van twee handtekeningen voorzien te zijn; de eerste penningmeester moet ten alle tijde tekenen; tevens dient of de voorzitter of de secretaris mede te tekenen;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 7. de ALV dient aangaande rechtshandelingen ten behoeve van het Bestuur een bedrag vast te stellen;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 8. kostenvergoedingen zullen alleen plaatsvinden met toestemming van het gehele Bestuur;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 9. de penningmeester dient alle ontvangsten direct bij te schrijven op de bankrekening van de vereniging, met uitzondering van € 5.000,00 kasgeld;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 10. blijft de penningmeester in gebreke dan kan de ALV tot onmiddellijke schorsing overgaan. Ingeval van schorsing draagt hij de gehele financiële administratie, alsmede alle bewijsstukken en eigendommen van de vereniging op eerste vordering van het Bestuur over aan zijn waarnemer of opvolger.</span>


d. De vice-voorzitter is onder meer belast met:
1. het waarnemen van de voorzittersfunctie bij afwezigheid van de voorzitter;
<span style="margin-left: 21.25pt; text-indent: -21.25pt;"> 2. het waarnemen van Bestuursfuncties, waar mogelijk, welke door omstandigheden niet vervuld kunnen worden of vacant zijn.</span>
2. Het door het Bestuur uit te brengen jaarverslag moet bevatten:
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -21.3pt;">a. een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen seizoen, uit te brengen door de secretaris;</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> b. een financieel overzicht van de penningmeester, bevattende een staat van baten en lasten, een balans en een begroting voor het nieuwe seizoen.</span>

__Artikel 4: VERGADERINGEN__
A. Presentielijst
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 1. Bij binnenkomst tekenen de leden de presentielijst van de vergadering. Na afloop van de vergadering wordt de lijst gesloten en door de voorzitter en de secretaris ondertekent.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 2. Leden, die voor het sluiten van de vergadering deze willen verlaten, geven daarvan kennis voor aanvang van de vergadering.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;">B. Orde ter vergadering/besluitvorming</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 3. De voorzitter handhaaft de orde ter vergadering.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 4. Niemand voert het woord zonder het aan de voorzitter gevraagd en verkregen te hebben.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 5. De voorzitter stelt de volgorde der sprekers vast, met dien verstande dat over een voorstel, amendement of motie allereerst de voorsteller of een der voorstellers het woord mag voeren ter toelichting.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 6. Ieder lid heeft het recht ter vergadering schriftelijk moties in te dienen bij de voorzitter. De voorzitter neemt de motie in ontvangst en deze komt in behandeling bij het onderwerp waarop zij betrekking heeft.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 7. Ter vergadering worden de agendapunten behandeld in de volgorde waarin zij op de agenda zijn geplaatst, tenzij het Bestuur of de vergadering besluit die volgorde te wijzigen dan wel een agendapunt aan te houden.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 8. Tijdens de vergadering kunnen slechts nieuwe punten aan de agenda worden toegevoegd indien het Bestuur of de vergadering besluit dat daartoe redenen aanwezig zijn.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 9. Elk voorstel moet in bevestigende zin een gewenste verandering beschrijven, zodat iemand die voor stemt aangeeft daarmee voor deze verandering te zijn.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 10. Eventuele afgevaardigden van teams worden geacht die teams te vertegenwoordigen en als zodanig hun mening te geven.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 11. Indien blijkt dat geen der aanwezigen over een voorstel stemming verlangt, wordt een voorstel geacht te zijn aangenomen.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 12. Ieder lid heeft het recht aantekening in de notulen te verkrijgen waaruit blijkt dat hij geacht wordt te hebben tegengestemd.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 13. Bij stemming over meer dan één voorstel over hetzelfde onderwerp gaat het verst strekkende voorstel voor.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 14. Van de leden wordt verwacht dat zij voor of tegen stemmen.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 15. Bij staking van de geldige stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 16. De door de voorzitter vastgestelde volgorde van sprekers kan worden verbroken wanneer een lid van de vergadering het woord vraagt over de orde. Dat doet hij door te zeggen: "Voorzitter, ik heb een punt van orde".</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 17. De voorzitter heeft het recht, ter handhaving van de orde, een spreker die na gewaarschuwd te zijn wederom buiten de orde gaat, het woord te ontnemen.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 18. De voorzitter heeft het recht de vergadering te schorsen:</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> a. indien hij meent overleg met zijn bestuursleden te moeten plegen;</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> b. indien hij de vergadering daarom vraagt ter nadere beraadslaging.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 19. Een voorstel van orde, dat uitsluitend betrekking heeft op de orde van de vergadering, kan op elk moment worden ingediend en wordt onmiddellijk in behandeling genomen. Het wordt direct en zonder verdere beraadslaging in stemming gebracht, tenzij de voorzitter beslist dat andere leden hun mening kenbaar kunnen maken.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 20. Ieder lid van de vergadering kan amendementen op voorstellen voordragen. Het amendement moet schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, en wel voordat het voorstel zal worden behandeld.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 21. Stemmen over personen geschiedt via gesloten stembriefjes.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 22. Per vergadering benoemt de voorzitter een stembureau van 3 leden. Deze commissie bepaalt zelf wie van haar leden de uitslag van een stemming aan de voorzitter meedeelt.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 23. Het stemmen over zaken geschiedt bij handopsteken, tenzij de meerderheid der vergadering schriftelijke stemming verlangt.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 24. Voor de inleiding van een agendapunt wordt in het algemeen niet meer dan 5 minuten beschikbaar gesteld. In belangrijke zaken mag het Bestuur maximaal 15 minuten gebruiken ter inleiding van een agendapunt.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 25. Beschouwingen van een voorstel of amendement moeten in eerste instantie binnen maximaal 5 minuten zijn afgewerkt. De voorzitter kan de indiener van een voorstel of amendement in tweede instantie extra spreektijd geven.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 26. Indien een lid zich tot 7 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de voorzitter meldt als spreker voor een bepaald agendapunt, kan hem - als daar tijd voor is - extra spreektijd worden toegestaan.</span>

__Artikel 5: COMMISSIES__
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">1. In het algemeen zullen commissies, zoals de Kascommissie en Tuchtcommissie, in functie zijn gedurende de periode van 1 jaar. De leden van commissies zullen door het Bestuur worden voorgedragen aan de ALV. Commissies kunnen slechts worden samengesteld uit leden van de vereniging.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">2. Het Bestuur is gerechtigd een commissie te benoemen in al die gevallen waar het gaat om een breed advies en in die gevallen waar de problematiek niet of nauwelijks door de ALV kan worden overzien.</span>

__Artikel 6: TUCHTCOMMISSIE__
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">1. De Tuchtcommissie doet uitspraak t.a.v. overtredingen en/of klachten. Hierbij wordt het oordeel van de aanvoerders, toernooileiding of Bestuur in aanmerking genomen.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">2. De Tuchtcommissie kan naar eigen inzicht bijeenkomen, waarbij aangetekend wordt dat overtredingen en klachten binnen 14 dagen in behandeling moeten worden genomen.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">3. Een speler en/of team zal kunnen worden gehoord door de Tuchtcommissie over het hem/haar ten laste gelegde feit. Spelers en/of team zijn verplicht aan een oproep van de Tuchtcommissie gehoor te geven.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">4. Beroep bij de ALV naar aanleiding van een uitspraak is slechts mogelijk in geval van schorsing of ontzetting zoals omschreven in Artikel 6 lid 3 en 4 van de Statuten. Gebruik maken van de mogelijkheid tot beroep bij de ALV moet binnen 14 dagen na de uitspraak van de Tuchtcommissie kenbaar worden gemaakt aan het Bestuur. Dat dient schriftelijk en met redenen omkleed te gebeuren.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">5. Maakt een speler en/of team gebruik van het recht tot beroep via de ALV, dan dient deze een bindende uitspraak te doen.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">6. Een speler kan disciplinair worden gestraft voor het negeren van een waarschuwing van de toernooileiding, competitieleiding of het Bestuur inzake bijvoorbeeld:</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> a. het gebruik van onwelvoeglijke taal;</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> b. het beïnvloeden van de tegenstander door gebaren, taalgebruik e.d.;</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> c. het negatief beïnvloeden van de wedstrijd door bijvoorbeeld gebaren, schelden, met glazen gooien, rook in het gezicht van de tegenstander blazen, enz.;</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> d. het bij herhaling over de oche gaan staan;</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> e. het in kennelijke staat verkeren en daardoor de wedstrijd en/of tegenstander beïnvloeden;</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> f. het zich niet correct gedragen tijdens een wedstrijd of toernooi, zulks ter beoordeling van de toernooileiding of competitieleiding.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">7. Een speler of team kan worden geschorst nadat tegen speler of team een formele klacht is ingediend bij het Bestuur. De klacht moet schriftelijk worden ingediend via de Tuchtcommissie en deze dient zich bereid te verklaren de betreffende klacht te behandelen. Indien de Tuchtcommissie niet bereid is de klacht te behandelen, kan de speler of het team wat de klacht indiende, zich wenden tot het Bestuur met het verzoek de klacht te laten behandelen door de Tuchtcommissie. Indien de meerderheid van het Bestuur de klacht ontvankelijk verklaart, zal de Tuchtcommissie gehouden zijn de klacht te behandelen.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">8. Indien het Bestuur een lid wil schorsen, zal zij hiertoe een klacht bij de Tuchtcommissie moeten indienen.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">9. De Tuchtcommissie kan de volgende maatregelen nemen, die bindend zijn voor zowel Bestuur als leden:</span>
a. seponeren van een opgelegde straf;
b. verlichten van een opgelegde straf;
c. overnemen van een opgelegde straf;
d. verzwaren van een opgelegde straf;
e. berispen van een speler en/of team;
f. schorsing van een lid voor ten minste 1 en ten hoogste 4 wedstrijden;
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> g. ontheffen van een aanvoerder van zijn/haar functie; dit gebeurt altijd in overleg met het betreffende team en de wedstrijdleiding;</span>
h. minimaal 1 en maximaal 9 punten in mindering brengen;
i. een team uitsluiten van verdere deelname aan de competitie en/of andere BDC-
evenementen;
j. een wedstrijd 0-0 verklaren en niet laten overspelen;
k. een wedstrijd 0-0 verklaren en laten overspelen.
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">10. De Tuchtcommissie kan optreden als commissie van beroep. Tegen een opgelegde straf en/of maatregel moet binnen 14 dagen schriftelijk beroep worden aangetekend bij de Tuchtcommissie.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">11. De Tuchtcommissie dient te handelen in de geest van de Statuten, Huishoudelijk Reglement en het Wedstrijdreglement van de BDC.</span>

__Artikel 7: TEAMS / AANVOERDERS__
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">1. De aanvoerders dienen van alle deelnemende spelers en reservespelers de ledenpassen voor aanvang van de wedstrijd te overhandigen aan de aanvoerder van de tegenpartij. Het niet kunnen tonen van de ledenpas heeft tot gevolg dat de betreffende speler niet mag worden opgesteld.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">2. Een team kan worden uitgesloten van deelname aan de competitie door het Bestuur of door de Tuchtcommissie.</span>


__Artikel 8: OFFICIAL / SCHRIJVER / WEDSTRIJDLEIDER__
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">1 De official en/of wedstrijdleider kan zelfstandig optreden en beslissingen nemen ten aanzien van spelers die zijn inziens het eerlijke verloop van een wedstrijd of toernooi in welke vorm dan ook beïnvloeden.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">2. Een official (meestal een bestuurslid of iemand die door het Bestuur is aangewezen) en een wedstrijdleider van een toernooi maken zich bij aanvang bekend aan de spelers en/of deelnemers. Hij kan zich ten alle tijde legitimeren door middel van zijn ledenpas.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">3. Hij kan optreden tegen spelers die:</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> a. teveel en/of te luid praten tijdens het spel;</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> b. onwelvoeglijke taal gebruiken;</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> c. zich schuldig maken aan wangedrag of obscene gebaren;</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> d. het spel opzettelijk vertragen;</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> e. niet voldoende afstand houden en daardoor spelers hinderen;</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> f. het ordelijk verloop van een wedstrijd verstoren.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">4. Bij afwezigheid van een official en/of wedstrijdleider zijn de aanvoerders verantwoordelijk voor een correct verloop van de wedstrijd.</span>

 

Pagina 1 van 2

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Partners

barleduc bwcpictures dbdarts kledingcalculator vis zwaluw_reizen_logo3

Contactgegevens

Bossche Darts Competitie

p/a Korenbrugstraat 7

5211 EG 's-Hertogenbosch

organisatie@bdcdarts.info

© 2018 - 2022    Bossche Darts Competitie  ♦  Alle rechten voorbehouden    Disclaimer

Free Joomla! template by L.THEME